Вернуться к списку

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Тростянский"Пример
выписки ЕГРЮЛ

Пример
краткой справки

Пример
полной справки

Информация
об отчетах
Наименование
Полное наименование: Сельскохозяйственный производственный кооператив "Тростянский"
Сокращенное наименование: СПК " Тростянский "
Юр адрес
403993,обл Волгоградская,п Тростянский, , , ,,,
Руководитель Председатель: Самойличенко Николай Октябревич
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ : 2010-03-17
Должность руководителя Председатель
Учредители-физ.лица

Информация об учредителях доступна в платной версии

МА***ЕЙ***ИТ*** А***СА***ОВ*** Вклад:0
БО***В ***ДИ*** В***ИМ***ВИ*** Вклад:0
НЕ***РУ***ЛЮ***Ь ***ОЛ***НА*** Вклад:0
ЛО***ЕК***РИ***ИВ***ВН*** Вклад:0
Ту***ро***се***й ***ку***ч*** Вклад:0
Зу***Ан***ли***ик***ев*** Вклад:0
Ан***ов***ли***ет***ик***ев*** Вклад:0
Ил***ва***ов***те***ов*** Вклад:0
Ка***ас***Му***еш*** Вклад:0
Ку***ов***ба***ла*** Вклад:0
Шт***ко***рг***Вл***ми***ич*** Вклад:0
Па***ат***Ал***ан***Ни***ае*** Вклад:0
По***а ***ал***Ми***ло*** Вклад:0
Ши*** А***са*** Н***ла***ч*** Вклад:0
Ив***нк***ли***ва***на*** Вклад:0
Би***нг***ев***мы***ас***вн*** Вклад:0
Цв***ов***ий***ге***ви*** Вклад:0
Му***х ***са***ан***а*** Вклад:0
Ан***в ***кс***р ***ол***ич*** Вклад:0
Са***ли***ко***ко*** О***бр***ич*** Вклад:0
Ша***ов***ко*** И***ги***ич*** Вклад:0
Ет***вс*** В***ли***ри***ье*** Вклад:0
Ту***ро***ер*** М***но*** Вклад:0
Су***а ***кс***р ***ол***ич*** Вклад:0
По***оч*** В***нт*** Г***ил***а*** Вклад:0
Ма***ин***ек***др***че***во*** Вклад:0
Ка***ки***Ве***Си***ов*** Вклад:0
Па***в ***кс***Ев***ье*** Вклад:0
Ту***ро***ен***ий***ен***ви*** Вклад:0
Со***ко***Зи***Вл***ми***на*** Вклад:0
Ка***ул***ва***ли***Бе***рс***вн*** Вклад:0
Се***ов***ль*** И***ов*** Вклад:0
Ко***ь ***ес*** А***ее*** Вклад:0
Лу***но***ла***ир***ек***ви*** Вклад:0
Са***ли***ко***ли***Ма***мо*** Вклад:0
Фи***ва***на*** К***ев*** Вклад:0
Че***та*** В***им***Ив***ви*** Вклад:0
Ку***ов***ле***нд***Ал***ан***вн*** Вклад:0
Би***ов***нт***на***си***вн*** Вклад:0
Ст***во***в ***ил***Ва***ье*** Вклад:0
Ив***нк***ла***ир***тр***ч*** Вклад:0
Ру*** А***ти***Ми***ло*** Вклад:0
Иг***ье***ад***Ми***ло*** Вклад:0
Ас***ур***Ал***ан***Ив***ви*** Вклад:0
Ан***в ***р ***но*** Вклад:0
Чи***ба***Ив***Ив***ви*** Вклад:0
Зу***Ан***ли***ав***ич*** Вклад:0
Па***ов***нн***ла***ир***а*** Вклад:0
Еф***ов***нн***те***ов*** Вклад:0
Ка***ас***Ха***га***Ша***ич*** Вклад:0
Ма***ин***нн***ва***на*** Вклад:0
Ве***ни***а ***ен***а ***но*** Вклад:0
Чи***ба*** А***са***ха***вн*** Вклад:0
Пи***н ***а ***ис***а*** Вклад:0
Хр***нк***Ил***ио***ав***ич*** Вклад:0
Ем***ян*** Н*** Н***ла***а*** Вклад:0
За***ки***Ев***ия***иг***ев*** Вклад:0
Лу***ог***ик*** С***ее*** Вклад:0
Ми***ко***вг***й ***кс***ич*** Вклад:0
Ил***в ***ен***Фе***ов*** Вклад:0
Ша***ов***си*** М***йл***ч*** Вклад:0
Ме***ов***ек***др***та***ви*** Вклад:0
Яр***нк***ле***й ***ол***ич*** Вклад:0
За***ки***Ли*** Г***ор***на*** Вклад:0
Ма***ов***ат***а ***но*** Вклад:0
Ох***н ***ол***Фе***ов*** Вклад:0
Са***лд***в ***ка*** Вклад:0
Ан***ва***ис***Ал***ее*** Вклад:0
Ко***ко***на***си***вн*** Вклад:0
Дв***ши***ва***ик***ев*** Вклад:0
Пр***со***Ро***Гр***рь***а*** Вклад:0
Шл***нк***ер*** М***йл***ч*** Вклад:0
Ша***ов***ли*** Д***ге***ич*** Вклад:0
Иг***ье***На***да***ан***а*** Вклад:0
Му***х ***кс***р ***ол***ич*** Вклад:0
Че***ко***Св***ан***ва***на*** Вклад:0
Ку***ов***ек***др***ко***ви*** Вклад:0
Бо***ва***ри***Ал***ан***вн*** Вклад:0
Ку***ае***ер*** А***ан***ч*** Вклад:0
Кр***ов***др***Ив***ви*** Вклад:0
Пе***йк***Ар***ий***ан***ч*** Вклад:0
Ме***ик*** М***ен***ав***на*** Вклад:0
За***че*** Н***ль***ик***ов*** Вклад:0
Ша***то***ер***ас***ви*** Вклад:0
Жи***уп***Ал***ей***им***ч*** Вклад:0
На***ов***ле***н ***ен***ов*** Вклад:0
Кр***ов***иг***й ***но*** Вклад:0
Ва***ье***Ли*** И***ов*** Вклад:0
Ор***а ***еж***Ив***вн*** Вклад:0
Кр***ов***ал***ин***ле***ев*** Вклад:0
Ох***ик*** Т***ян***ем***вн*** Вклад:0
Ки***ро***ен***ий***ек***ви*** Вклад:0
Ба***ае***Ва***ти***Ст***но*** Вклад:0
Та***ов***ат***я ***но*** Вклад:0
Цв***ов***юд***а ***ев*** Вклад:0
Зв***ва***ен***рь***а*** Вклад:0
Че***ко*** Н*** И***ов*** Вклад:0
Ку***в ***на*** Ф***ро*** Вклад:0
Мо***ин***а ***ми***Ни***ае*** Вклад:0
Ку***ен***Ан***ли***ик***ев*** Вклад:0
Ва***ли***ик***й ***вл***ч*** Вклад:0
Ме***ов***ар***Ал***ан***вн*** Вклад:0
Да***ов***нн***те***ов*** Вклад:0
Та***це***Фа*** И***ов*** Вклад:0
Щу***Св***ан***ик***ов*** Вклад:0
По***а ***ья***Ви***ро*** Вклад:0
Бе***ен***Вл***ми***ас***ев*** Вклад:0
Пи***н ***й ***ел***ич*** Вклад:0
Ла***ин***ал***ин***ет***на*** Вклад:0
Ру***ко***ек***др***кт***ви*** Вклад:0
Ми***ов***ал*** И***ов*** Вклад:0
Ор***а ***ья***Фе***ов*** Вклад:0
Чу***ов***ан***ек***др***ч*** Вклад:0
Ис***а ***ен***а ***ил***на*** Вклад:0
Дь***ва***ле***на***ек***вн*** Вклад:0
Др***но***Та***а ***ол***на*** Вклад:0
Фи***ов***кс***Ва***ье*** Вклад:0
Ор*** Н***ла***их***ов*** Вклад:0
Ки***ро***Ли*** М***йл***а*** Вклад:0
Кр***ов***ла***я ***фи***на*** Вклад:0
Ко***ги***на***ий***ов***ич*** Вклад:0
Со***ко***Зи***да***ад***ро*** Вклад:0
Пу***ев***рг***Ви***ро*** Вклад:0
Ку***ов***ла***ми***зы***ч*** Вклад:0
Ст***но***Ве***Ха***он***а*** Вклад:0
До***ни***а ***ин***ва***на*** Вклад:0
Ря***в ***н ***ло*** Вклад:0
Бе*** В***им***Пе***ви*** Вклад:0
Го*** В***ор***ек***др***ч*** Вклад:0
Ма***ев***йв***т ***ег***ви*** Вклад:0
Но***ов***ад***р ***ол***ич*** Вклад:0
Сы*** М***ил***вл***ч*** Вклад:0
Ка***в ***ал***Ха***ан***ч*** Вклад:0
Ту***ро***Ма***а ***нб***на*** Вклад:0
Бл***в ***й ***но*** Вклад:0
Тю*** Н***ль***ри***ье*** Вклад:0
Ан***в ***ол***Ив***ви*** Вклад:0
Ув***в ***ме***ло***др***ч*** Вклад:0
Ка***ул***в ***ди*** И***ов*** Вклад:0
Ми***ко***ла***ир***ге***ви*** Вклад:0
Ми***ов***ат***а ***ре***а*** Вклад:0
Ма***ов***ко*** И***ов*** Вклад:0
Тк***ва***ге*** П***ов*** Вклад:0
Фи***по***Зо***ва***на*** Вклад:0
Го***ов***рг***Вл***ми***ич*** Вклад:0
Ко***ск***Да*** И***ов*** Вклад:0
Ма***но***ле***нд***ав***ич*** Вклад:0
Го***ов***ий***ан***ч*** Вклад:0
Би***ов***тр***ьи*** Вклад:0
Во***в ***ни***в ***ер***ов*** Вклад:0
Ис*** Г***ад***Ва***ье*** Вклад:0
Кр***ов***рг***Ви***ро*** Вклад:0
Ку***ов***ко*** С***ан***ч*** Вклад:0
Ма***ов***ат***а ***ло*** Вклад:0
Пр***ов***ве***ми***ев*** Вклад:0
Ве***ни*** В***ор***ра***ов*** Вклад:0
Го***но***ик***й ***кс***ич*** Вклад:0
Жи***уп***Ал***ей***ис***ви*** Вклад:0
Ют***Ге***ди***фа***ье*** Вклад:0
Тр***нк***вг***я ***фи***на*** Вклад:0
Ки***ро***ле***й ***ен***ви*** Вклад:0
Ма***ов***ко*** А***се***ч*** Вклад:0
Фа***в ***то*** М***йл***ч*** Вклад:0
Гл***ри***ва***ас***ев*** Вклад:0
Ад***нк***ри***ик***ов*** Вклад:0
Ту***ро***Му***м ***ым***а*** Вклад:0
Бо***ре*** С***ей***ан***ч*** Вклад:0
Тя***на***ле***на***ко***вн*** Вклад:0
Же***ки***Ва***ти***Ва***ье*** Вклад:0
Бл***в ***то***ва***ич*** Вклад:0
Хв***ун*** Л***в ***то***на*** Вклад:0
Ми***ов***рд*** Вклад:0
Кр***ов***ар***Па***вн*** Вклад:0
Же***ки***ле***нд***ла***ир***ч*** Вклад:0
Пы***в ***ге***ла***ир***ч*** Вклад:0
Мо***ов***ер***рь***а*** Вклад:0
Ру***нк***ат***а ***па***на*** Вклад:0
Шо***ро***на***ий***вл***ч*** Вклад:0
Мо***ин*** А***са*** И***ов*** Вклад:0
Ре***н ***кс***р ***кс***ич*** Вклад:0
Ве***ни*** А***са*** Г***си***ич*** Вклад:0
Ге***ер***рг***Гр***рь***ч*** Вклад:0
Ме***ки***нд*** К***та***но*** Вклад:0
Бр***но***ик*** И***ов*** Вклад:0
Ря***в ***кс***р ***но*** Вклад:0
Ли***ая***ет***а ***кс***ро*** Вклад:0
Ро***ан***Фа*** Н***бу***ич*** Вклад:0
Ер***ов***ар*** И***ов*** Вклад:0
Ра***рг***а ***ен***а ***ге***а*** Вклад:0
Ко***в ***кс***Ма***мо*** Вклад:0
Се***ев***ек***др***ме***ич*** Вклад:0
Ко***ко***ис***ла***ир***а*** Вклад:0
Ас***на***ла***ле***но*** Вклад:0
Тю*** П***л ***кс***ро*** Вклад:0
Ша***то***Ма***ри***Ал***ан***вн*** Вклад:0
Хв***ун*** Л***вь***кт***вн*** Вклад:0
Фа***ва***ге*** Я***ле*** Вклад:0
Ка***нк***ик***й ***ол***ич*** Вклад:0
Ла***ва***ьг***ла***ир***а*** Вклад:0
Ме***ко***ас***й ***ил***ич*** Вклад:0
Тк***нк***ле***й ***кс***ич*** Вклад:0
Ко***яж*** А***ол***Ал***ее*** Вклад:0
Ко***ь ***ия***ан***а*** Вклад:0
Ду***нк***ла***ир***ко***ви*** Вклад:0
Ах***ен***Ни***ай***еп***ви*** Вклад:0
Со***ов***ка*** К***та***но*** Вклад:0
Ме***ик***Пе***Ал***ан***ви*** Вклад:0
До***ов***рг***Ал***ан***ви*** Вклад:0
Ре***ко***Пр***ов***По***ар***на*** Вклад:0
Ла***в ***ди*** А***са***ов*** Вклад:0
Ст***во***в ***ди*** В***ль***ч*** Вклад:0
Та***ов***рг***Ив***ви*** Вклад:0
Ми***ко***Та***а ***но*** Вклад:0
Хо***ов***ад***р ***ов*** Вклад:0
Си***ов***ли***ет***ри***ье*** Вклад:0
Че***ко***ла***ир***кт***ви*** Вклад:0
Зу*** Г***на***ха***вн*** Вклад:0
Че***в ***кс***р ***ро*** Вклад:0
Цв***ов***ге*** И***ов*** Вклад:0
Че***та***а ***ья***Вл***ми***на*** Вклад:0
Се***ев***ко*** И***ов*** Вклад:0
Шт***ко***ля***ан***а*** Вклад:0
Ст***во***ва***ть*** И***ов*** Вклад:0
Па***хи***ла***ир***ра***ов*** Вклад:0
Те***ки***Зо***ик***ев*** Вклад:0
Ер***ук***бо***Ви***ро*** Вклад:0
Дь***в ***й ***ич*** Вклад:0
Тк***в ***ди*** Н***ла***ч*** Вклад:0
Кр***ов***ри***Па***вн*** Вклад:0
Да***ин***че***в ***го***ви*** Вклад:0
Ко***ко***ри***ас***ев*** Вклад:0
Фо*** С***ей***ек***др***ч*** Вклад:0
Го***ов***ле***Ни***ае*** Вклад:0
Те***на***ий***нс***ти***ич*** Вклад:0
Са***рс*** В***им***Вл***ми***ич*** Вклад:0
Шл***нк***их*** И***ов*** Вклад:0
Еф***нк***ле***нд***ер***ви*** Вклад:0
Че***ов***ле***н ***но*** Вклад:0
Пя***ра*** Е***ни***те***ов*** Вклад:0
Ал***ан***ва***ьг***ле***нд***на*** Вклад:0
Гу*** И*** В***ль***ч*** Вклад:0
Ро***ов***ат***я ***ол***на*** Вклад:0
Ми***ло***их*** И***ов*** Вклад:0
По***а ***до*** Г***ил***а*** Вклад:0
Жу***аи*** В***им***вн*** Вклад:0
Аб***им***Ни***ай***ек***др***ч*** Вклад:0
Ку***ва***ть*** Н***ла***а*** Вклад:0
Ми***ло***ик***й ***ро*** Вклад:0
Ив***в ***го*** И***ов*** Вклад:0
Ка***нк***ар*** Н***ла***а*** Вклад:0
Фа***в ***ди*** М***йл***ч*** Вклад:0
Же***ки***ла***ир***вл***ч*** Вклад:0
Ря***ва***ть*** Д***до*** Вклад:0
Ли***ой***ек***др***ек***др***ч*** Вклад:0
Не***ру***Ни***ай***ан***ч*** Вклад:0
Жу***ле***нд***ла***ир***ч*** Вклад:0
Ки***ро***Та***а ***ил***а*** Вклад:0
Щу***Ив***Ва***ье*** Вклад:0
Ес***ва***ри***ан***вн*** Вклад:0
Па***нк***ла***ир***ан***ч*** Вклад:0
По***а ***кс***ра***иг***ев*** Вклад:0
Че***ов***ан***ов***ич*** Вклад:0
Де***н ***н ***ай***ич*** Вклад:0
Са***лд***ва***ви***Ур***ае*** Вклад:0
Ка***в ***ал***Ха***ан***ч*** Вклад:0
По*** П*** В***им***ви*** Вклад:0
Кр***ел*** Е***ки***ва***на*** Вклад:0
Ко***ь ***кс***Ан***ев*** Вклад:0
Ка***ев***ек*** Ф***ро*** Вклад:0
Кр***ов***ан***ан***ч*** Вклад:0
Аб***им*** В***нт*** М***йл***а*** Вклад:0
Си***а ***ок***Ми***ло*** Вклад:0
За***ов***ат***а ***ро*** Вклад:0
Па***ов***тр***тр***ч*** Вклад:0
Ас***ур***Ви***р ***но*** Вклад:0
Ме***ов***ат***а ***ре***а*** Вклад:0
Ка***ас*** М***я ***из***а*** Вклад:0
Ти***ее***Ан***Ал***ан***вн*** Вклад:0
Юг***На***да***тр***а*** Вклад:0
Ко***ва***де*** В***ов*** Вклад:0
Ют***Ге***ди***ик***ев*** Вклад:0
Де***но***Аф***я ***ст***ин***а*** Вклад:0
Му***х ***ол***Ал***ан***ви*** Вклад:0
Ту*** А***ол***Ни***ае*** Вклад:0
По***ор***Ни***ай***ме***ич*** Вклад:0
Су***ло***ва***ва***ич*** Вклад:0
Га***ов***ек***др***ха***ви*** Вклад:0
Шо***ро***ле***й ***ро*** Вклад:0
Аб***иш***и ***ен***а ***те***вн*** Вклад:0
Па***ва***ри***Ви***ье*** Вклад:0
По*** В***им***Ив***ви*** Вклад:0
Чи***ба*** Н***ль***ва***на*** Вклад:0
Ки***ро***ер*** А***се***ч*** Вклад:0
Ст***ик***Ви***р ***кс***ро*** Вклад:0
Ко***ин***я ***ин***нд***вн*** Вклад:0
За***в ***на*** Г***ор***ич*** Вклад:0
Бе***ен***Та***я ***но*** Вклад:0
До***ни*** А***са*** А***ол***ич*** Вклад:0
Ка***ур***Се***й ***но*** Вклад:0
Ад***нк***ам*** И***ов*** Вклад:0
Кл***на***ьг***ик***ев*** Вклад:0
Зу*** С***я ***ир***а*** Вклад:0
Ко***ро*** В***ли***ва***ич*** Вклад:0
Си***в ***ен***Ва***ье*** Вклад:0
Во***ил*** М***я ***но*** Вклад:0
Му***ко***ле***на***ад***ро*** Вклад:0
Еж*** М***я ***кс***ро*** Вклад:0
Ма***мо***на***ий***ан***ч*** Вклад:0
Зв***нц*** М***я ***вл***а*** Вклад:0
Ер***ов***нн***й ***ло*** Вклад:0
Са***лд***в ***ше*** Вклад:0
Ку***ае***ас***й ***та***ич*** Вклад:0
Му***ко***ис***ав***на*** Вклад:0
Го***ов***ал*** П***ов*** Вклад:0
Кр***ов***ья***до***ич*** Вклад:0
За***ож*** П***на***др***на*** Вклад:0
Ма***це***Лю***ь ***ол***на*** Вклад:0
Мо***ин*** С***ей***нс***ти***ич*** Вклад:0
Ив***ва***ли***Ст***но*** Вклад:0
Па***ев***ад***р ***но*** Вклад:0
Су***а ***ен***а ***ил***на*** Вклад:0
Но***ов***вг***я ***но*** Вклад:0
Па***ат*** Т***ия***тр***а*** Вклад:0
Бе*** Г***на***ви***на*** Вклад:0
Да***ин***ве***на***ле***но*** Вклад:0
Ад***нк***ар*** Ю***вн*** Вклад:0
Ма***ей***ек***др***ко***ви*** Вклад:0
Ба***ае***Юр***Ив***ви*** Вклад:0
Кр***ов***ле***Ни***ае*** Вклад:0
Му***х ***ди*** А***се***ч*** Вклад:0
Га***ов***ат***а ***ай***на*** Вклад:0
Ер***ев***юб*** И***ри***вн*** Вклад:0
По***ел***Ва***ий***им***ч*** Вклад:0
Ло***ни*** А***ол***Ва***ье*** Вклад:0
Ко***ев***ле***нд***Ро***ов*** Вклад:0
Фа***ва***де*** В***ль***а*** Вклад:0
Ба***н ***кс***р ***ло*** Вклад:0
Му***ко***ко*** В***им***ви*** Вклад:0
Ге***ер***иг***й ***тр***ич*** Вклад:0
За***ьк***го***ик***ев*** Вклад:0
Ва***ье***ик***й ***ил***ич*** Вклад:0
Му***ко***нн***й ***ди***ов*** Вклад:0
Му***х ***еж***Ни***ае*** Вклад:0
Би***нг***ев***ме*** Вклад:0
За***в ***то*** Н***ла***ч*** Вклад:0
Ма***ов***ад***р ***ес***ов*** Вклад:0
Ша***в ***ен***рь***ви*** Вклад:0
Са***ки***ле***нд***ва***ич*** Вклад:0
Ку***ин*** Ю*** И***ов*** Вклад:0
Ив***ва***на*** И***ни*** Вклад:0
Си***ов***на***си***ас***ев*** Вклад:0
Ор*** А***са*** В***ор***ч*** Вклад:0
Гл***нк***ар***Тр***мо*** Вклад:0
Ку***вц*** А*** И***ов*** Вклад:0
Ра***рг*** В***ор***ит***ви*** Вклад:0
Ми***ло***Та***а ***но*** Вклад:0
Ку***ов***ко*** К***та***но*** Вклад:0
Дата регистрации 2004-04-09
Регистрирующий орган:Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 7 по Волгоградской области
ИНН 3419009141
КПП 341901001
Телефон
ОГРН 1043400843155, дата внесения записи: 2004-04-09
Вид деятельности 01.11.1 Выращивание зерновых и зернобобовых культур
41.00.2 Распределение воды
01.3 Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)
01.11.3 Выращивание масличных культур
50.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
29.32.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства, включая колесные тракторы, и лесного хозяйства
55.51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта
01.21 Разведение крупного рогатого скота
51.2 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
01.3 Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)

Данная компания размещена на нашем сайте для информирования посетителей сайта о компаниях, существующих в России.

Email:

Телефон:
получить

Logo white

Email:

Телефон:
получить

Logo white