Вернуться к списку

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ ПЕНСИОНЕРОВ"Пример
выписки ЕГРЮЛ

Пример
краткой справки

Пример
полной справки

Информация
об отчетах
Наименование
Полное наименование: КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ ПЕНСИОНЕРОВ"
Сокращенное наименование: КПК "КВП"
Юр адрес
403876,обл Волгоградская, ,г Камышин, ,мкр 5-й,3г,,37
Руководитель Конкурсный управляющий: Кошенсков Вадим Викторович
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ : 2012-05-05
Должность руководителя Конкурсный управляющий
Учредители-физ.лица

Информация об учредителях доступна в платной версии

Бе***ов***нн***ва***на*** Вклад:25
Ба***ин***ад***а ***ай***на*** Вклад:25
Ше*** М***я ***но*** Вклад:25
Кр***ов***ле***нд***Ст***но*** Вклад:25
Ла***в ***ол***Фи***по*** Вклад:25
Ко***ин***ал***ин***ва***на*** Вклад:25
Ши***ки***Ма***ри***Ив***вн*** Вклад:25
Зв***ва***дм*** Ф***ро*** Вклад:25
Ск***па***я ***ин***их***ов*** Вклад:25
Че***ов***ар***Пр***фь***а*** Вклад:25
Ук***нс*** М***я ***ай***на*** Вклад:25
Зу***Иг*** Ф***ро*** Вклад:25
Хо***ва***ис***ед***вн*** Вклад:25
Кл***нт*** Г***на***си***вн*** Вклад:25
Зв***в ***р ***ьм*** Вклад:25
Ро***в ***тр***Ив***ви*** Вклад:25
Ша***ал***Ан***ли***ва***ич*** Вклад:25
Гр***рь*** Л***я ***ил***на*** Вклад:25
Му***ье***ле***й ***иф***ч*** Вклад:25
Те***ко***Га***а ***но*** Вклад:25
Не***ив***Ан***Пе***вн*** Вклад:25
Бу*** Н***ла***ав***ич*** Вклад:25
Фи***ов***ха***Ва***ье*** Вклад:25
Як***ев***ал***ин***ас***ев*** Вклад:25
Ег***ва***ат***на***вр***ье*** Вклад:25
Су***ин***ка***ин***ав***на*** Вклад:25
Че***шо***Лю***ь ***ор***а*** Вклад:25
Жу***ле***ик***й ***но*** Вклад:25
Ко***ан***ов***нн***ва***на*** Вклад:25
Чи***ко***Ни***Ив***вн*** Вклад:25
Ов***ни***а ***ар***ри***ье*** Вклад:25
Кв*** В***нт*** А***са***ов*** Вклад:25
Ро***а ***ма***ха***вн*** Вклад:25
Те***ов***ел***я ***иф***а*** Вклад:25
Де***а ***да***ан***а*** Вклад:25
Бо***ва***ис***их***ов*** Вклад:25
Ко*** И*** Г***ги***ч*** Вклад:25
Че***ва***на***ха***вн*** Вклад:25
Ве***ки***На***да***др***на*** Вклад:25
Бо***ае*** Н***ла***ав***ич*** Вклад:25
Ка***ко***Лю***ь ***ай***на*** Вклад:25
Ба***ва***ть*** И***ов*** Вклад:25
См***ов***нн***ле***нд***на*** Вклад:25
До***нк***ас***й ***ил***ич*** Вклад:25
Де***а ***си***ва***на*** Вклад:25
Те***ов***ле***нд***Ив***вн*** Вклад:25
Кр***ни***Ал***ин***пи***он***а*** Вклад:25
Ер***ов***ко*** В***ль***ч*** Вклад:25
Ро***но***Ма*** Г***ил***а*** Вклад:25
Не***ок***Вя***ла***ер***ви*** Вклад:25
Ре***ов***ал***ин***ле***нд***на*** Вклад:25
Ко***ко***дм*** З***ро*** Вклад:25
Чу***на***ри***ем***вн*** Вклад:25
Ря***с ***а ***ре***а*** Вклад:25
Во***аж***я ***ен***а ***ло*** Вклад:25
Еф***ов***ал***ин***ле***ев*** Вклад:25
Ст***ев***ла***я ***ьм***чн*** Вклад:25
Су***ин***ик***ия***ко***вн*** Вклад:25
Ер***на***ди***ед***вн*** Вклад:25
Ку***ко***Ма*** Ф***ро*** Вклад:25
Бо***ин***ан***зь*** Вклад:25
Уш***ва***на***до***вн*** Вклад:25
Ко***ар***ал***ин***ва***на*** Вклад:25
Ла***в ***ол***Ни***ае*** Вклад:25
Си***ен***Ни***Ва***ье*** Вклад:25
Но***ов***ле***нд***Ма***мо*** Вклад:25
Ва***ен***Ва***ти***Ив***вн*** Вклад:25
Су***уч***о ***ди*** И***ов*** Вклад:25
Бу***ко***Аг***пи***Дм***ие*** Вклад:25
Ко***но***Ли*** А***се***а*** Вклад:25
Ха***ск***Лю***ла***ан***а*** Вклад:25
Че***ки***ик*** П***ов*** Вклад:25
Ша***о *** В***ге***ов*** Вклад:25
Ка***ов***юд***а ***ол***на*** Вклад:25
Об***ко***Фе***ья***до***на*** Вклад:25
Го***ов***ат***а ***ро*** Вклад:25
Бы*** В***ор***вл***ч*** Вклад:25
Ша***в ***ил***Ив***ви*** Вклад:25
Хо***а ***кс***ра***ан***ев*** Вклад:25
Мо***ьн***в ***аи***ем***ви*** Вклад:25
Ду***ов***ин***нд***вн*** Вклад:25
Оф***ро***Ра*** П***ов*** Вклад:25
Бу***нк***ад***а ***кс***ро*** Вклад:25
Ре***ов***юд***а ***ге***а*** Вклад:25
По***ва***а ***а ***им***вн*** Вклад:25
Ка***ки***На***да***нн***ев*** Вклад:25
Ил***на***дм*** Ф***ро*** Вклад:25
Не***ва***ис***ед***вн*** Вклад:25
Ра***нк***ин***ет***на*** Вклад:25
Ол***ни***ко***Та***а ***но*** Вклад:25
По*** Б***с ***па***ич*** Вклад:25
Бы***а ***а ***ис***а*** Вклад:25
Мо***чи*** И*** А***са***ов*** Вклад:25
Бе***на***ат***я ***ол***на*** Вклад:25
Лы***ве***он***нт***Ми***ло*** Вклад:25
Ко*** Н*** Ф***ро*** Вклад:25
Аб***ов***ек***др***до***ич*** Вклад:25
Са***ов***ле***нд***Ив***вн*** Вклад:25
Ча***а ***а ***но*** Вклад:25
За***ва***ри***ас***ев*** Вклад:25
Го***оч***Ва***ий***ха***ви*** Вклад:25
Ко***ев***ек***др***ко***ов*** Вклад:25
Но***ил*** В***нт*** А***се***а*** Вклад:25
Си***ко***Ма*** И***ов*** Вклад:25
Жу***ле***Па***на***др***на*** Вклад:25
Га***ки***Та***на***ок***ье*** Вклад:25
Бе***Ма*** И***ов*** Вклад:25
До***нк***аи***Ва***ье*** Вклад:25
Аб***ов***ек***др***ек***ви*** Вклад:25
Ро***в ***то***ав***ич*** Вклад:25
Бу***а ***ли***Ал***ан***вн*** Вклад:25
По***а ***га***ан***а*** Вклад:25
Ше***нк***ид***Га***ло*** Вклад:25
Ба***ин***рг***Ал***ан***ви*** Вклад:25
Зо***ар***Ни***ай***ха***ви*** Вклад:25
Ни***ин***ин***ас***ев*** Вклад:25
Ко***ев***ар***Мо***ев*** Вклад:25
Ем***а ***ал***Ив***вн*** Вклад:25
Ка***ин***ал***ин***ле***нд***на*** Вклад:25
Ос***ки***Та***на***си***вн*** Вклад:25
Су***ск***Ва***ти***Вл***ми***на*** Вклад:25
Ка***вы***их*** Т***но*** Вклад:25
Па***ва***ра***ек***др***а*** Вклад:25
Ко***ко***По***а ***го***вн*** Вклад:25
Ви***ов***й ***ес*** Н***ла***ч*** Вклад:25
Ст***а ***ия***еп***вн*** Вклад:25
Ро***а ***са***ли***вн*** Вклад:25
Бо***но***Ва***ти***Ви***ро*** Вклад:25
Си***ьщ***в ***то***ле***нд***ич*** Вклад:25
Во***ва***ли***Па***вн*** Вклад:25
Фи***по***ик*** В***ль***ч*** Вклад:25
Ал***ан***н ***аи***ер***ви*** Вклад:25
Ве***ни***Ев***ия***ит***вн*** Вклад:25
Ло***ко***Та***а ***ол***на*** Вклад:25
Со***ов***ин***их***ов*** Вклад:25
Ре***ва***ле***на***др***на*** Вклад:25
Ка***ин***ин***а ***но*** Вклад:25
Аб***ов***ле***н ***тр***ич*** Вклад:25
Ба***ан***Ма***й ***но*** Вклад:25
Бл***ва***бо***Ал***ан***вн*** Вклад:25
Че***ри*** М***ил***ор***ви*** Вклад:25
Пр***на***ри***ем***вн*** Вклад:25
Ло***ин***ин***ит***ан***а*** Вклад:25
Ха*** С***ей***ит***ви*** Вклад:25
Бе***ин***ек***др***рг***ич*** Вклад:25
Не***ва***ин***ле***ев*** Вклад:25
Бе***ко***Лю***ь ***ро*** Вклад:25
Пу***ки***Ва***ти***Па***вн*** Вклад:25
Ин***мц*** Е***ер*** Я***ле*** Вклад:25
Пу***ва***а ***ья***Ев***ье*** Вклад:25
Ко***ев***оя***ан***а*** Вклад:25
Па***ва***ри***ав***на*** Вклад:25
Ап***ин***ал*** Д***ри***а*** Вклад:25
Ск***па***й ***ди*** И***ов*** Вклад:25
Хр***ты***ва***ас***ев*** Вклад:25
Ус***ин***ин***ва***на*** Вклад:25
Аф***ва***ин***их***ов*** Вклад:25
Як***ев***др***Ва***ти***ич*** Вклад:25
За***ов***ид***Ми***ло*** Вклад:25
Жи***ва***ри***ет***на*** Вклад:25
Ст***нч***о ***н ***го***ви*** Вклад:25
Ме***як*** В***нт*** О***ов*** Вклад:25
Ку***ов***ид***Се***ов*** Вклад:25
Гр***на***ле***на***еп***вн*** Вклад:25
Ко***ни*** Н***ла***ва***ич*** Вклад:25
Ко***те***а ***ер***Па***вн*** Вклад:25
Бо***ов***гр***на***тр***а*** Вклад:25
Па***ва***на***ек***др***а*** Вклад:25
Тр***ва***ек***др***ва***на*** Вклад:25
Ве***ки***Ан***ин***ет***на*** Вклад:25
Ши***ва***то***а ***но*** Вклад:25
Во***в ***кс***р ***ев*** Вклад:25
Иб***им*** М***ен***ва***на*** Вклад:25
Ен***Ан***Ив***вн*** Вклад:25
Ко***ко***Ма*** В***ль***а*** Вклад:25
Ро***а ***ен***а ***ен***а*** Вклад:25
За***ло***Ан***ин***ри***ев*** Вклад:25
По***яг*** М***я ***кс***ро*** Вклад:25
Лю***ен***Эл***ра***нр***вн*** Вклад:25
Де***ре***Та***я ***кс***ро*** Вклад:25
Ан***ев***в ***ро*** Вклад:25
Фи***по***ет***ор***ви*** Вклад:25
Ще***ев***ад***а ***тр***на*** Вклад:25
Со***ин***нн***ик***ев*** Вклад:25
Сл***юк***ад***р ***ип***ич*** Вклад:25
Бу***а ***аи***ед***ви*** Вклад:25
По***ин***ар***Ег***вн*** Вклад:25
Ре***ов***ль***Фр***вн*** Вклад:25
Гу***ва***ав*** С***ан***а*** Вклад:25
Ан***на***ли***Ва***ье*** Вклад:25
Ру*** В***нт*** Н***ла***а*** Вклад:25
Ме***ик***де*** С***но*** Вклад:25
Ба***ов***ле***на***ан***а*** Вклад:25
Ка***ва***ле***на***до***ов*** Вклад:25
Ло***ов***ин***те***ов*** Вклад:25
За***ва***на***ко***вн*** Вклад:25
Дата регистрации 1995-12-26
Регистрирующий орган:Администрация г.Камышина Волгоградской области
ИНН 3436105543
КПП 343601001
Телефон Телефон: (84457)57031 от 2012-05-05
Факс: (84457)57041 от 2012-05-05
ОГРН 1023404962426, дата внесения записи: 2002-09-19
Вид деятельности 65.22.1 Предоставление потребительского кредита

Данная компания размещена на нашем сайте для информирования посетителей сайта о компаниях, существующих в России.

Email:

Телефон:
получить

Logo white

Email:

Телефон:
получить

Logo white