Вернуться к списку

Закрытое акционерное общество "Аккорд"Пример
выписки ЕГРЮЛ

Пример
краткой справки

Пример
полной справки

Информация
об отчетах
Наименование
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Аккорд"
Сокращенное наименование: ЗАО "Аккорд"
Юр адрес
397702,обл Воронежская, ,г Бобров, ,ул Авдеева,1,,
Руководитель Генеральный директор: Самарченко Виталий Викторович
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ : 2010-02-18
Должность руководителя Генеральный директор
Учредители-физ.лица

Информация об учредителях доступна в платной версии

Ов***ни***а ***ия***ор***а*** Вклад:5
По***ги***Та***на***си***вн*** Вклад:40
Ко***а ***ья***Ни***ае*** Вклад:29
Зе***ск***Ол*** А***се***а*** Вклад:1
Гл***ва***на***си***вн*** Вклад:51
Та***ин***а ***ал***Ви***ро*** Вклад:52
Пу***ва***а ***аг***Ал***ан***вн*** Вклад:4
Фе***ов***ат***а ***ол***на*** Вклад:35
Пе***ев***ко*** К***та***но*** Вклад:4
Ме***н ***кс***р ***ил***ич*** Вклад:5
Го***ов***си*** Н***ла***ч*** Вклад:26
Ка***ки***ер*** И***ов*** Вклад:14
Ры*** Н***ла***ва***ич*** Вклад:119
Ар***ье***ер*** Н***ла***ч*** Вклад:22
Га***з ***ен***а ***ге***а*** Вклад:4
По***ск***Се*** И***ил***ч*** Вклад:7
Ку***ов***ек***др***еп***ви*** Вклад:1
Са***че*** В***ор***ан***ев*** Вклад:165
Пи***ри***ри***ал***ин***ч*** Вклад:31
Фе***ов***ал*** А***са***ов*** Вклад:123
Ку***ко***ад***р ***кс***ро*** Вклад:77
Де***ов***ве***на***си***вн*** Вклад:3
Ко***ва***ли***Ва***ье*** Вклад:4
Ко***ни*** А***са*** В***им***ви*** Вклад:7
Ус***ва***рф***ас***ев*** Вклад:7
Ша*** Н*** И***ов*** Вклад:21
Бо***ко***Ев***ия***ха***на*** Вклад:4
Кл*** А***ол***Гр***рь***ч*** Вклад:25
Ре***а ***ия***еф***вн*** Вклад:5
Ах***ва***ри***ва***на*** Вклад:4
Бл***в ***ер*** С***ее*** Вклад:3
Ли***ов***ам*** С***ее*** Вклад:22
Ми***ов***до***нд***ви*** Вклад:4
Мо***ин***кт***Се***ев*** Вклад:44
Ма***ва***та*** П***ов*** Вклад:23
Ро***не***Ел*** И***ов*** Вклад:23
Па***ов***ль***Ив***вн*** Вклад:24
Та***ов***рг***Ни***ае*** Вклад:10
Ба***ов***ко*** Ф***ро*** Вклад:14
Со***а ***ен***а ***рг***на*** Вклад:39
Мя***ва***та*** М***оф***вн*** Вклад:6
Со***то***Га***а ***тр***на*** Вклад:61
Ар***ье***Ни***Ти***ее*** Вклад:14
Пу***ва*** Н***ла***ва***ич*** Вклад:49
Др***н ***га***ха***вн*** Вклад:3
Ме***в ***н ***оф***ич*** Вклад:24
Ив***нк***нд*** Д***ри***ч*** Вклад:7
Но***ов***ат***а ***ай***на*** Вклад:61
Во***ов***ий***ан***ав***ч*** Вклад:14
Ше***ко***ик***й ***но*** Вклад:63
Ст***но***ми***й ***оф***ич*** Вклад:113
Ер***ов***ам*** И***ов*** Вклад:65
Ку***нк***ве***на***ан***а*** Вклад:21
Бе***ов***аи***Се***ев*** Вклад:50
Ге***им*** О***а ***кс***на*** Вклад:14
Ан***ов***ад***р ***ен***ич*** Вклад:62
Гу***а ***ья***Ва***ье*** Вклад:32
Ме***ко***Ма*** В***ль***а*** Вклад:3
Ма***ов***я ***ья***Ив***вн*** Вклад:13
Ос***в ***рь***си***ви*** Вклад:7
Зе*** В***ор***вл***ч*** Вклад:45
Ма***мо***ик***й ***па***ич*** Вклад:38
Ма***ев***ин***гн***вн*** Вклад:3
Ко***н ***ил***Вл***ми***ич*** Вклад:2
Юр***а ***ак***Ан***ев*** Вклад:3
Не***ен***Ле***ик***ев*** Вклад:79
Ст***но***Лю***ь ***на***вн*** Вклад:3
Тр***чк***Се***й ***на***ви*** Вклад:6
Кр***ен***Ол*** А***се***а*** Вклад:10
Пу***ва***а ***на***та***вн*** Вклад:27
Вр***ва***ис***ас***ев*** Вклад:48
Но***ов***кт***Ал***ан***ви*** Вклад:4
Ти***ов***ат***а ***но*** Вклад:15
Пе***в ***ге***ик***ев*** Вклад:38
На***в ***ди*** П***ов*** Вклад:58
Пр***ет*** Л*** Г***ад***на*** Вклад:45
По***а ***га***ек***вн*** Вклад:42
Ру***в ***то*** Г***ор***ич*** Вклад:2
Ли***ов***ий***ан***ч*** Вклад:6
Бо***ев***ий***ад***ро*** Вклад:24
Во***яг*** Н***жд***ль***чн*** Вклад:1
Зе***ва***ге*** И***ов*** Вклад:47
Со***ко***Та***на***до***на*** Вклад:58
Ша***на***ли***Ив***вн*** Вклад:2
Ма***ин***ек***др***ад***ро*** Вклад:2
Ку***ов***ле*** В***ль***ч*** Вклад:133
Кл***ен***Иг*** Б***со*** Вклад:7
Ле***ин***ат***я ***ол***на*** Вклад:4
Ка***шо***Та***на***ха***вн*** Вклад:57
Ко***ат***ч ***а ***вл***а*** Вклад:11
Ка***ки***ик*** Ф***ро*** Вклад:3
Ра***нк***ри***ав***ич*** Вклад:73
Ло***ев***ар***Ге***ие*** Вклад:45
Ов***ни***а ***са***до***на*** Вклад:45
Ле***ин***ле***Юр***на*** Вклад:35
Ко***ов***ид***Се***ев*** Вклад:17
Юр***а ***ия***си***вн*** Вклад:7
Чи***ко***Ал***ан*** Д***ри***а*** Вклад:34
Ра***ов***нн***им***ев*** Вклад:5
Ив***в ***кс***р ***ил***ич*** Вклад:56
Ер***а ***а ***ил***а*** Вклад:82
Ча***а ***ов***гн***ев*** Вклад:20
По***ар*** А*** Н***ла***а*** Вклад:10
Ку***н ***ди*** В***им***ви*** Вклад:4
Бо***ва***та*** М***йл***а*** Вклад:17
Ко***в ***ил***Ле***до*** Вклад:48
Чи***ко***Ни***Гр***рь***а*** Вклад:5
Ли***ов***ин***ва***на*** Вклад:24
Ко*** А***са*** В***ор***ч*** Вклад:4
Су***но***Ел*** Н***ла***а*** Вклад:34
Мо***ин***ат***а ***кс***на*** Вклад:20
Ан***ов***ка***ин***рь***а*** Вклад:28
По***ар*** Н*** Е***ов*** Вклад:87
Ма***то***На***да***ек***др***а*** Вклад:13
Со***а ***ми***Ми***ло*** Вклад:83
По***а ***ар***ик***ев*** Вклад:23
Ти***ов***ер***ма***си***вн*** Вклад:5
Ва***ье***Га***а ***но*** Вклад:16
По***а ***на***ко***вн*** Вклад:10
По***ар*** Л***я ***ро*** Вклад:35
Зи***в ***ол***До***ее*** Вклад:40
Ва***ен***Та***на***кт***вн*** Вклад:75
Ив***ва***ле***на***ко***вн*** Вклад:20
Пу***в ***ол***Фе***ов*** Вклад:56
Ку***ди***Ел*** Н***ла***а*** Вклад:13
Фи***он***Ва***ий***др***ич*** Вклад:5
Пр***ет*** Н***жд***ик***ев*** Вклад:30
Ар***ье***ле***нд***ми***ев*** Вклад:29
Юр***а ***ен***а ***кс***на*** Вклад:60
Ка***ки***ик*** Г***ор***ич*** Вклад:2
Ше***ко***их*** Ю***ви*** Вклад:2
Ди***а ***ен*** М***ее*** Вклад:44
Бр***ин***кт***Ал***ее*** Вклад:4
Ав***ва***де*** И***ов*** Вклад:74
До***ов***ар***Ва***ье*** Вклад:38
Ше***ко***На***ья***ек***вн*** Вклад:2
Са***че*** В***ли***ик***ов*** Вклад:14
Ти***ев***ал*** Н***ла***а*** Вклад:76
Ра***нк***юд***а ***ев*** Вклад:30
Пи***ов***ал***ин***ас***ев*** Вклад:58
Ша***а ***ал***Ни***ае*** Вклад:30
Си***ин***ат***а ***ис***а*** Вклад:13
Ша***н ***аи***ет***ич*** Вклад:123
На***ва***де*** В***ор***а*** Вклад:35
Ша*** Н***ла***их***ов*** Вклад:14
Ко***ов***ор***рь***ч*** Вклад:6
Те***ко***он***нт***Ал***ее*** Вклад:4
Бу***ск***Ни***Ив***вн*** Вклад:3
Пу***в ***аи***ед***ви*** Вклад:51
Лу***но***Ма*** А***ее*** Вклад:28
Че***ух***Ва***ий***хо***ич*** Вклад:6
Шу***ин***ат***а ***ор***а*** Вклад:16
Ар***ье***Ва***ти***Ва***ье*** Вклад:51
Чу***ов***лл***их***ов*** Вклад:50
Зо***ва***ек***др***ва***на*** Вклад:5
См***ов***кт***Фе***ов*** Вклад:93
Ма***ин***ид***Ив***вн*** Вклад:4
Ка***ов***ри***ед***ви*** Вклад:17
Фу***ва***ма***Се***ов*** Вклад:15
Фи***он*** Т***ия***ьи***на*** Вклад:98
Бе***ор***в ***й ***кс***ро*** Вклад:3
Ше***ко***ле***нд***ик***ев*** Вклад:4
Юр*** В***ли***ав***ич*** Вклад:63
Во***ин***ка***ин***ва***на*** Вклад:5
Ша***ов***ан***тр***ч*** Вклад:3
Кл***ен*** А***са***а ***ол***на*** Вклад:24
Пл***ев***вд***я ***ис***а*** Вклад:82
Ми***ор***ка***ле***Ив***вн*** Вклад:10
Пр***ет*** А*** М***оф***вн*** Вклад:3
Се*** П***ге***ет***на*** Вклад:7
Ше***ев***ит*** К***ло*** Вклад:7
См***ян***ов***ек***др***вл***ч*** Вклад:2
Чу***ов***кт***Ни***ае*** Вклад:1
Пи***ен*** Л***ил***ва***на*** Вклад:13
Дата регистрации 1995-09-11
Регистрирующий орган:Администрация Бобровского района Воронежской области
ИНН 3602000130
КПП 360201001
Телефон Телефон: (07350)41054 от 2012-12-30
ОГРН 1023600529809, дата внесения записи: 2002-08-05
Вид деятельности 20.52 Производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения
36.30 Производство музыкальных инструментов

Данная компания размещена на нашем сайте для информирования посетителей сайта о компаниях, существующих в России.

Email:

Телефон:
получить

Logo white

Email:

Телефон:
получить

Logo white