Вернуться к списку

Открытое акционерное общество "Ленинский путь"Пример
выписки ЕГРЮЛ

Пример
краткой справки

Пример
полной справки

Информация
об отчетах
Наименование
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Ленинский путь"
Сокращенное наименование: ОАО "Ленинский путь"
Юр адрес
307732,обл Курская,с Иванчиково, , , ,,,
Руководитель генеральный директор: Бородинов Михаил Вячеславович
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ : 2013-02-25
Должность руководителя генеральный директор
Учредители-физ.лица

Информация об учредителях доступна в платной версии

По***ск***та***на***мо***вн*** Вклад:1038
По***ск***Ва***ти***Ро***ов*** Вклад:1038
Со***ко***Ва***ти***Ми***ло*** Вклад:18671
Му***ки***Ал***ан*** Т***фе***а*** Вклад:1038
Во***ын***а ***а ***он***а*** Вклад:1038
Ро***ов***ад***р ***кс***ич*** Вклад:2076
Ко***ае***ик***й ***го***ви*** Вклад:1038
Ки***ва***ри***ва***на*** Вклад:1038
Ко***ае***Ни***Аф***сь***а*** Вклад:1038
Ла***ин***ал***ин***ет***на*** Вклад:1038
Жа***х ***аи***Еф***ов*** Вклад:1038
Мо***ое***а ***те***а ***мо*** Вклад:1038
По***ск***Ни***ай***до***ич*** Вклад:1038
Ко***а ***на***ха***вн*** Вклад:1038
Па***ко***Та***на***ан***а*** Вклад:1038
Ми*** В***ор***ов***ич*** Вклад:1038
По***ск***Ек***ри***Ге***ть***а*** Вклад:2076
Ти***ва***ек***др***ик***ев*** Вклад:1038
За***тк*** Л***вь***др***на*** Вклад:1038
Во***ын*** А***ей***ек***др***ч*** Вклад:867
По***ск***Ма***на***до***на*** Вклад:1038
Ба***ва***ла*** Ф***ро*** Вклад:1038
Др***ва***ра***ан***а*** Вклад:1038
Ал***ов***на***си***фа***ье*** Вклад:1038
Бо***но***Ра*** Ф***ро*** Вклад:1038
Др***в ***кс***р ***но*** Вклад:2076
Ал***ов***ат***й ***ге***ч*** Вклад:1038
Ку***ро***го***ли***ви*** Вклад:1038
То***ов***ге*** А***са***ов*** Вклад:1038
Тю***ев***кт***Ни***ае*** Вклад:1038
Во***ын***а ***те***а ***ил***на*** Вклад:1038
Ки***в ***н ***ол***ич*** Вклад:1038
Ки***ва***ри***их***ов*** Вклад:1038
Пи***ов***х ***а ***но*** Вклад:1038
Мо***но***Ве***Фе***ов*** Вклад:1038
Ер***ев***ин***ет***на*** Вклад:1038
Ки***ва***ть*** И***фо*** Вклад:1038
Бу***а ***си***го***на*** Вклад:1038
За***ут*** В***нт*** С***но*** Вклад:2076
Ти***в ***кс***р ***ай***ич*** Вклад:1038
Ва***ье***Зи***да***еп***вн*** Вклад:1038
Лу***нч***ва***бо***Се***ов*** Вклад:1038
Во***ын***а ***а ***ди***ов*** Вклад:2076
Вя*** В***нт*** И***ов*** Вклад:1038
Ро***ов***ин***ит***ан***а*** Вклад:1038
Су***на***ла***ор***а*** Вклад:1038
Да***ин***че***в ***ен***ич*** Вклад:1038
По***ск***Ва***ти***Се***ев*** Вклад:1038
Вя*** Н***ла***ро***ье*** Вклад:1038
Не***ва***ри***он***ть***а*** Вклад:0
Ти***ва***бо***Га***ло*** Вклад:1038
Ал***ов***си*** П***ов*** Вклад:1038
Лу***нч***в ***ен*** Ф***ро*** Вклад:1038
Ев***им*** Л***вь***ха***вн*** Вклад:1038
Ки***ва***ли***Ко***ан***ов*** Вклад:1038
Мо***ое*** В***ли***ет***ич*** Вклад:1038
Гу***ев***кт***Па***рь***ч*** Вклад:1038
Ку***ин***ка***ин***ко***вн*** Вклад:1038
Бу*** В***им***Ег***ви*** Вклад:1038
Цы***ко***Та***на***ко***вн*** Вклад:1038
Ла***ин***нн***фа***ье*** Вклад:1038
Но***ов***ид***Пе***вн*** Вклад:2076
Ан***ие***Ве***Ки***ло*** Вклад:1038
Ти***ко***ле***на***тр***а*** Вклад:1038
Пл***ик*** К***ди***ле***ев*** Вклад:1038
Жа***х ***те***а ***но*** Вклад:1038
Ла***ин***нн***ас***ев*** Вклад:1038
Не***со***ал***ин***ан***ч*** Вклад:1038
Ск***ки***ик*** А***са***ов*** Вклад:18671
Ти***ва***на*** И***ов*** Вклад:1038
Не***в ***то*** А***се***ч*** Вклад:1038
Ми*** В***им***Ви***ро*** Вклад:1038
Фо***ко***ко*** М***им***ч*** Вклад:1038
Су***на***до*** Т***фе***а*** Вклад:1038
Ро***ов***ат***а ***па***на*** Вклад:1038
Па***в ***ди*** С***но*** Вклад:1038
По***ск***Ва***ти***Тр***мо*** Вклад:1038
Ал***ов***ар***Ив***вн*** Вклад:1038
Му***ье***ик***й ***па***ич*** Вклад:1038
За***тк*** Е***ер*** М***оф***вн*** Вклад:1038
Ще***ко***Ни***Пр***фь***а*** Вклад:1038
Са***ик*** З***ид***ав***на*** Вклад:1038
Ще***ов***си*** Н***ла***ч*** Вклад:1038
Ра***ев***я ***ия***ле***а*** Вклад:1038
Ки***в ***ол***Ив***ви*** Вклад:1038
Ки***в ***то***ед***ви*** Вклад:1038
Ск***цк***Ек***ри***Пе***вн*** Вклад:1038
Му***ье***На***да***си***вн*** Вклад:1038
Др***ва***ри***ва***на*** Вклад:1038
За***тк*** В***нт*** П***ов*** Вклад:1038
Ан***ие***Ан***Ив***вн*** Вклад:1038
Ак***ва***на***иг***ев*** Вклад:1038
Не***в ***н ***ко***ви*** Вклад:1038
Бо***но***Св***ан***ле***ев*** Вклад:1038
Во***ын***а ***ен***а ***ол***на*** Вклад:1038
По***ск***Кл***ия***ан***а*** Вклад:1038
Ал***ов***юб*** П***ов*** Вклад:1038
Вя*** А***са*** И***ч*** Вклад:1038
Ма***в ***ес*** В***ам***ви*** Вклад:1038
Пр***в ***н ***но*** Вклад:1038
Гу***ев***кт***Ви***ро*** Вклад:1038
Ал***ов***нн***ик***ев*** Вклад:1038
Га***тя***ач***Се***ев*** Вклад:1038
Ти***в ***кс***Ми***ло*** Вклад:1038
Ти***ва***на***др***на*** Вклад:1038
Вя***ин***ал***ин***ле***ев*** Вклад:1038
Ки***ва***до*** К***ее*** Вклад:2076
Ще***ов***ль***Ни***ае*** Вклад:1038
Па***в ***аи***ем***ви*** Вклад:1038
Ки***ва***ек***др***ле***ев*** Вклад:1038
По***ск***Ал***ан***Ва***ье*** Вклад:1038
Но***ов***ад***а ***но*** Вклад:1038
Вл***ва***ат***на***вл***а*** Вклад:1038
Го***ро***ва***ла***ир***ч*** Вклад:1038
По***ск***Лю***ь ***он***а*** Вклад:1038
По***ск***Ив***Ни***ов*** Вклад:1038
По***ск***Ан***Се***ов*** Вклад:1038
Лы***ко***ас***ия***ха***на*** Вклад:1038
Не***со***ри***ал***ин***ч*** Вклад:1038
Не***ва***на***до***ов*** Вклад:1038
Ро***ов***оя***ит***вн*** Вклад:1038
Во***ын***а ***ия***ан***а*** Вклад:1038
Пи***ов***х ***ол***Ив***ви*** Вклад:1038
Су***на***ен***их***ов*** Вклад:1038
Ки***в ***ол***Ни***ов*** Вклад:1038
Ас***ов***ат***а ***ро*** Вклад:1038
Ал***ов***ин***ор***вн*** Вклад:1038
Пи***в ***на*** Г***ор***ич*** Вклад:2076
По***ск***Ни***Вл***ми***на*** Вклад:1038
Су***на***ли***Фе***ов*** Вклад:1038
За***тк***Ал***ан***Ва***ье*** Вклад:1038
Жа***х ***ди*** С***но*** Вклад:1038
По***ск***Се***й ***он***ви*** Вклад:1038
Пу***ев***кт***Гр***рь***ч*** Вклад:1038
Во***ын***а ***кс***ра***ьи***на*** Вклад:1038
Ан***ие***Ма*** П***ир***на*** Вклад:1038
Ре***ко***ер*** М***йл***ч*** Вклад:1038
Лу***нч***ва***ен***ал***ев*** Вклад:1038
Во***ын***а ***аи***Ив***вн*** Вклад:1038
Гу*** М***ил***до***ич*** Вклад:1038
По***ск***Ек***ри***Фе***ов*** Вклад:1038
Ми***а ***ия***до***на*** Вклад:1038
Ки***ва***бо***Ив***вн*** Вклад:1038
Лу***нч***в ***ол***Гр***рь***ч*** Вклад:1038
Вл***ки***Ни***Ни***ае*** Вклад:2076
Во***ын***а ***са***еп***вн*** Вклад:1038
По***ов***ле***нд***Ле***вн*** Вклад:1038
Пр***в ***ил***Як***ев*** Вклад:1038
Пр*** С***ей***ко***ви*** Вклад:1038
По***ск***Ни***ай***им***ч*** Вклад:1038
Ти***в ***ол***Тр***мо*** Вклад:1038
Во***ын***а ***ал***Ив***вн*** Вклад:1038
Му***ье***Ан***ин***ле***ев*** Вклад:1038
Бо***но***Ва***ти***Ан***ев*** Вклад:1038
Ан***ов***ат***а ***но*** Вклад:1038
Ан***ие***ва***ме***но*** Вклад:1038
Мо***но***Ел*** И***ов*** Вклад:1038
Ко***ов***юд***а ***ди***ов*** Вклад:1038
Не***со***Та***на***др***на*** Вклад:1038
Не***хи***ав***Ив***ви*** Вклад:1038
Ку***ро***Ра*** Р***но*** Вклад:1038
Вя*** Е***ав*** И***ов*** Вклад:1038
Мо***ое***а ***а ***он***вн*** Вклад:1038
Мо***но***ль***ик***ев*** Вклад:1038
Гу***ев***ал*** М***йл***а*** Вклад:1038
Мо***ое***а ***ия***вы***на*** Вклад:1038
Бо***но***Га***а ***ол***на*** Вклад:1038
Во***ын*** Г***ор***Гр***рь***ч*** Вклад:1038
Ки***ва***бо***Се***ев*** Вклад:1038
Ро***ов***ри***ер***ви*** Вклад:1038
Ки***ва***ла*** В***ль***а*** Вклад:1038
Ла***ин***ар***Як***ев*** Вклад:1038
Ре***ко***ик***й ***ай***ич*** Вклад:1038
За***а ***ен***а ***ол***на*** Вклад:1038
Др***ва***ла*** А***ас***на*** Вклад:1038
Ко***ае***Зи***да***на***вн*** Вклад:1038
Во***ын***а ***ен***а ***ди***ов*** Вклад:1038
Лы***ко***де*** А***ее*** Вклад:1038
Во***ын***а ***ия***иг***ев*** Вклад:1038
Во***ын*** К***та***н ***но*** Вклад:1038
Ки***ва***ле***на***ек***вн*** Вклад:1038
Мо***но***Ма*** В***ль***а*** Вклад:1038
По***ск***Лю***ь ***но*** Вклад:1038
Лу***нч***в ***ол***Бо***ов*** Вклад:1038
Бо***в ***кс***р ***ен***ч*** Вклад:1038
На***ва***бо***Пе***вн*** Вклад:1038
Гу***ев***нн***й ***то***ич*** Вклад:1038
Ка***ыш*** Е***ер*** Г***си***на*** Вклад:1038
По***ск***До***ей***тв***ич*** Вклад:1038
По***ск***Ни***Фе***ов*** Вклад:1038
За***ка***ад***р ***ем***ч*** Вклад:1038
Га***ко***Ли*** Г***ор***на*** Вклад:1038
По***ск***Вл***ми***ик***ро*** Вклад:2076
Де***ре***Та***а ***ро*** Вклад:1038
Лу***нч***ва***ть*** П***ов*** Вклад:1038
Са***но***ва***нд***ви*** Вклад:1038
За*** В***им***Ев***ье*** Вклад:1038
По***ов***ар***Ан***ев*** Вклад:1038
Др***ва***ди***ва***на*** Вклад:1038
Вя*** В*** Н***но***на*** Вклад:1038
Во***ын*** В***ор***ор***ч*** Вклад:1038
Ма***в ***иа*** С***ан***ч*** Вклад:1038
Мо***но***ик*** В***ль***ч*** Вклад:1038
По***ск***Ма*** С***ан***а*** Вклад:1038
Мо***но***Ма*** С***ее*** Вклад:1038
Вя*** Н***ла***ро***ич*** Вклад:1038
Бо***но***ал***ин***ит***ви*** Вклад:1038
Ще***ко***Ва***ти***Па***ло*** Вклад:1038
Ал***ов***ле***Ва***ье*** Вклад:1038
Ко***ин***ид***Иг***ье*** Вклад:1038
Ал***ов***ин***а ***ор***а*** Вклад:1038
По***ск***Та***на***ор***а*** Вклад:1038
Ти***в ***аи***их***ов*** Вклад:1038
Ще***ва***ат***на***ки***на*** Вклад:1038
Ал***ов***ан***др***ич*** Вклад:1038
Ас***ов***ле***нд***Ва***ье*** Вклад:1038
Ми***а ***те***а ***но*** Вклад:1038
Тю***ев***рг***Ни***ае*** Вклад:1038
Мо***но***Ма*** А***се***а*** Вклад:1038
Ва***ье***уз*** К***ми*** Вклад:1038
Др***в ***ол***Ро***ов*** Вклад:1038
Ма***ва***ат***на***ан***а*** Вклад:1038
По***ск***Та***на***то***на*** Вклад:1038
Во***ын***а ***кс***ра***еф***вн*** Вклад:2076
Ко*** А***са*** Н***фо***ич*** Вклад:2076
По***ск***Се***й ***ай***ич*** Вклад:1038
Ки***в ***тр***Дм***ие*** Вклад:1038
Жа***х ***а ***ре***а*** Вклад:1038
Ба***в ***ол***Пе***ви*** Вклад:1038
Ми***а ***ен***а ***ьм***чн*** Вклад:1038
Ко***ин***ко*** П***ов*** Вклад:1038
Вя*** В***ар***им***ев*** Вклад:1038
По***ск***Се***й ***ен***ов*** Вклад:1038
Пи***ов***х ***са***вл***а*** Вклад:1038
Ти***ва***на***ек***вн*** Вклад:1038
Тю***а ***ия***си***вн*** Вклад:1038
Лу***нч***ва***ис***ва***на*** Вклад:1038
Ти***ва***на***си***вн*** Вклад:1038
Су***на***ек***др***ед***ев*** Вклад:1038
Тр***як*** Н***ль***ва***на*** Вклад:1038
Ан***ие***Та***на***ко***вн*** Вклад:1038
Во***ын***а ***ин***ле***нд***на*** Вклад:348
Ро***ов***ле***Ан***ев*** Вклад:1038
Во***ын*** Н***ла***ас***ев*** Вклад:1038
Др***ва***ди***ас***ев*** Вклад:1038
Ер***ев***ар***Ва***ье*** Вклад:1038
По***ск***Ни***ай***ре***ич*** Вклад:1038
Бе***ож***Ва***ти***Ни***ае*** Вклад:1038
Во***ын***а ***ен***а ***ол***на*** Вклад:1905
По***ск***Лю***ь ***ор***а*** Вклад:1038
Ти***в ***ди*** Т***но*** Вклад:1038
Во***ын*** В***им***Ил*** Вклад:1038
По***ск***Ви***р ***го***ви*** Вклад:1038
Фе***ов***юб*** В***ль***а*** Вклад:1038
Ла***ин***ек***др***ан***ч*** Вклад:1038
Жа***х ***ия***ме***на*** Вклад:1038
По***ск***Се***й ***ор***ч*** Вклад:1038
Во***ын***а ***а ***но*** Вклад:1038
Да***ин***юб*** Г***ор***на*** Вклад:1038
Ва***ов***ка***ин***ле***нд***на*** Вклад:1038
Мо***но***Ни***Ва***ье*** Вклад:1038
Тр***як***Ни***ай***рг***ич*** Вклад:1038
То***ов***ал***ин***ер***вн*** Вклад:1038
Не***ев***ко*** Д***ри***ч*** Вклад:1038
Жа***х ***ия***др***на*** Вклад:1038
Пр***ва***ди***ом***вн*** Вклад:2076
Ра***ев***й ***ол***Вл***ми***ич*** Вклад:1038
Гр***н ***й ***ай***ич*** Вклад:1038
Вя*** А***са***а ***но*** Вклад:1038
Бу***а ***он*** Н***ла***а*** Вклад:1038
Ас***ов***аи***Пе***вн*** Вклад:1038
Ко***ае***Ма*** С***ан***а*** Вклад:1038
Лу***нч***в ***ил***Гр***рь***ч*** Вклад:1038
Су***н ***ге***ас***ев*** Вклад:1038
Тю*** В***ли***ав***ич*** Вклад:1038
По***ск***Ли*** И***ов*** Вклад:1384
Во***ын***а ***ия***рг***на*** Вклад:1038
Ко***ди***а ***ен***а ***тр***на*** Вклад:1038
Га***тя***ве***на***мб***вн*** Вклад:1038
Др***в ***н ***ол***ич*** Вклад:1038
Ла***ин***ин***им***ев*** Вклад:1038
Бе***оп***в ***ол***Ем***ян***ч*** Вклад:1038
Ив***ва***на***тр***а*** Вклад:1038
Гу***ев***ал***ин***ик***ев*** Вклад:1038
Ал***ов***тр***ге***ви*** Вклад:1038
Ро***ов***ха***Ал***ее*** Вклад:1038
То***ов***ид***Ки***ов*** Вклад:1038
Ки***ва***ле***на***ки***на*** Вклад:1038
Го***ин*** Р***а ***ро*** Вклад:1038
Се***Се***й ***кс***ро*** Вклад:1038
Су***на***дм*** В***ль***а*** Вклад:3114
По***ск***Зо***ва***на*** Вклад:1038
Во***ын*** В***им***Ни***ае*** Вклад:1038
Му***ье***ла***ир***ха***ви*** Вклад:1038
Ши***в ***н ***фе***ч*** Вклад:1038
Вя*** Г***на***кт***вн*** Вклад:1038
Ки***ва***ри***ед***вн*** Вклад:1038
Лу***а ***ия***ме***на*** Вклад:1038
Вя*** В***ам***Дм***ие*** Вклад:1038
Ем***ян*** В***нт*** В***ль***а*** Вклад:1038
Во***ын*** В***им***Ив***ви*** Вклад:1038
Ан***ие***ла***ир***ха***ви*** Вклад:1038
Ко***ае***Ни***Ив***вн*** Вклад:2346
Ми*** М***ил***до***ич*** Вклад:1038
Ро***ев***я ***ин***ав***на*** Вклад:1038
По***ск***Ан***Ив***вн*** Вклад:1038
Др***в ***аи***ва***ич*** Вклад:1038
Не***в ***н ***ил***ич*** Вклад:1038
Ко***ае***Ма*** В***ль***а*** Вклад:1038
Ев***им***Ва***ий***до***ич*** Вклад:1038
Ас***ов***ин***ва***на*** Вклад:1038
Ла***ин***ек*** Н***ла***ч*** Вклад:1038
Ст***вс*** В*** Г***ор***на*** Вклад:1038
Ла***а ***еж***Ио***ов*** Вклад:1038
Су***на***ри***их***вн*** Вклад:1038
Лу***нч***ва***дм*** А***се***а*** Вклад:1038
Па***ва***на***рг***на*** Вклад:1038
Ко***ае***Ва***ти***Ва***ье*** Вклад:1038
Му***ье***Га***а ***ол***на*** Вклад:1038
Ти***в ***н ***вл***ч*** Вклад:1038
Ак***в ***кс***р ***ил***ич*** Вклад:2076
Ки***ва***ис***ла***ир***а*** Вклад:1038
Не***хи***Ан***Ма***ов*** Вклад:1038
Се*** Р***а ***ге***а*** Вклад:1038
Гу***ев***ко*** В***ль***ч*** Вклад:1038
Га***ва***на***ов***на*** Вклад:1038
По***ск***Ге***ди***ас***ев*** Вклад:1038
Ми***а ***ья***Ни***ае*** Вклад:1038
Пр***ки***ик***й ***ил***ич*** Вклад:1038
Во***ын***а ***а ***ит***а*** Вклад:1038
Тю***а ***ья***Ан***ев*** Вклад:1038
Ат***ье***Ва***ти***Гр***рь***а*** Вклад:1038
Не***со***Ел*** С***фи***на*** Вклад:1038
Тю***ев***ха***Ни***ае*** Вклад:1038
Ми*** Н***ла***ет***ич*** Вклад:1038
Не***со***Та***а ***ге***а*** Вклад:1038
Ки***ва***на***кс***вн*** Вклад:1038
Во***ын***а ***аг***Ив***вн*** Вклад:1038
Ки***но***Лю***ь ***но*** Вклад:1038
Во***ын***а ***ов***их***ов*** Вклад:1038
Му***ье***их*** И***ов*** Вклад:1038
Ан***ов***ар***Ал***ее*** Вклад:2076
Ко***ае***Ва***ти***Ма***вн*** Вклад:1038
По***ск***Ни***ай***ки***ич*** Вклад:1038
Др***ва***на***им***а*** Вклад:1038
Ки***в ***кс***Гр***рь***ч*** Вклад:1038
Ки***в ***то***ем***ви*** Вклад:1038
По***ск***Зи***да***ан***ев*** Вклад:1038
По***ск***Вл***ми***ик***ев*** Вклад:1038
Ро***ов***рг***Бо***ов*** Вклад:1038
По***ск***Ив***Те***ть***ч*** Вклад:1038
Ро***ов***ка***ин***те***ов*** Вклад:1038
Де***ре***их*** И***ов*** Вклад:1038
Да***ин***ко*** П***ир***ч*** Вклад:1038
За***тк*** Л***вь***до***на*** Вклад:1038
Фи***ва***ек***др***ри***ье*** Вклад:1038
Вя*** Н***ла***ва***ич*** Вклад:1038
Лу***нч***в ***ол***Ва***ье*** Вклад:1038
Ер***на***ли***Се***ев*** Вклад:1038
Не***со***ва***нд***ви*** Вклад:1038
Ки***в ***ол***Гр***рь***ч*** Вклад:1038
Су***на***ра***до***вн*** Вклад:1038
Ал***ов***ат***а ***ди***ов*** Вклад:1038
Мо***но***ик***й ***ро*** Вклад:1038
Др***ва***за***вр***вн*** Вклад:1038
Гу***а ***ни***ик***ев*** Вклад:1038
Ра***ев***я ***ен***а ***ол***на*** Вклад:1038
Бо***ва***ри***ри***ье*** Вклад:1038
Му***ье***Лю***ь ***ил***на*** Вклад:1038
Ко***ва***ле***на***зь***ич*** Вклад:1038
Ра***ев***я ***на***ко***вн*** Вклад:1038
По***ск***Га***а ***ил***на*** Вклад:2076
То***ов***ка***ин***те***ов*** Вклад:1038
Ки***ва***бо***Ег***вн*** Вклад:1038
Ас***ов***юб*** М***йл***а*** Вклад:1038
Тю***ев***юд***а ***но*** Вклад:1038
Ас***ов***ад***а ***ло*** Вклад:1038
Ми***а ***а ***ор***а*** Вклад:1038
Яс***вс*** Н***ль***их***вн*** Вклад:1038
Др***в ***аи***ан***ви*** Вклад:1038
Ки***в ***ди*** И***ов*** Вклад:1038
Тю***ев***ат***а ***ай***на*** Вклад:1038
Др***ва***на***ко***вн*** Вклад:1038
Пу***ко***Ек***ри***Ми***ло*** Вклад:1038
Кр***ла*** В***ли***ет***ич*** Вклад:1038
Ма***в ***ол***Ст***но*** Вклад:1038
Ас***ов***ин***а ***но*** Вклад:1038
То***ов***до***уз***ч*** Вклад:1038
То***ов***ле***Вл***ми***на*** Вклад:1038
Ки***ва***ат***на***иг***ев*** Вклад:1038
Лу***нч***в ***ди*** В***нт***ви*** Вклад:1038
Не***со***ик*** И***ов*** Вклад:1038
Ки***но***ле***нд***ен***ье*** Вклад:1038
Ро***ов***ел***я ***ро*** Вклад:1038
Цы***ко***Ро***Ив***вн*** Вклад:1038
По***ск***Ал***ей***ан***ч*** Вклад:1038
За***тк***Се***й ***ро*** Вклад:1038
Вя*** Е***ер*** М***ов*** Вклад:1038
Не***со***Га***а ***но*** Вклад:1038
Ти***ко***ор***ав***ич*** Вклад:1038
Ан***ов***кт***Пе***ви*** Вклад:1038
Не***со***Ел*** А***ол***на*** Вклад:1038
Ки***ва***на***ко***вн*** Вклад:1038
Се***ма***ле***Ол***вн*** Вклад:18671
Го***ро***ла***ир***ан***ч*** Вклад:1038
Ро***ов***ал***ин***ле***ев*** Вклад:1038
По***ск***Ал***ей***ха***ви*** Вклад:346
Тю***ев***ал*** С***фи***на*** Вклад:1038
Жа***х ***а ***ай***на*** Вклад:1038
Ки***ва***ри***ет***на*** Вклад:1038
Др***ва***за***си***вн*** Вклад:1038
Лы***ко***ле***н ***ри***ич*** Вклад:1038
Гу***а ***ар***ла***ир***а*** Вклад:1038
Бо***ва***на***ма***на*** Вклад:1038
Жа***х ***ов***ва***на*** Вклад:1038
Га***в ***кс***р ***ол***ич*** Вклад:1038
Лу***нч***ва***ле***на***ан***а*** Вклад:1038
Са***ин***аи***Ил***ич*** Вклад:1038
Во***ын***а ***а ***ор***а*** Вклад:1038
Вл***в ***аи***их***ов*** Вклад:1038
Ти***ва***на***ек***вн*** Вклад:1038
Ас***ов***ан***си***ви*** Вклад:1038
Во***ын***а ***ия***ан***а*** Вклад:1038
Ко***ле***Ан***Ти***ее*** Вклад:1038
Ра***ев***й ***ге***ла***ир***ч*** Вклад:1038
Ки***в ***кс***р ***ол***ич*** Вклад:1038
Не***со***Ва***ти***Ва***ье*** Вклад:3114
По***ск***Та***а ***ар***а*** Вклад:1038
Пл***ик*** А***са***а ***но*** Вклад:1038
Во***ын***а ***те***а ***тр***на*** Вклад:1038
Во***ын***а ***а ***ем***а*** Вклад:1038
Пи***ов***х ***то***нт***ви*** Вклад:1038
Во***ын***а ***ия***си***вн*** Вклад:1038
По***ск***Еф***Ан***ев*** Вклад:1038
Ки***ва***ри***ик***ов*** Вклад:1038
Ма***ае***Ма*** И***ов*** Вклад:1038
Ро***ов***ал***ин***ет***на*** Вклад:1038
Ла***ин***ко*** М***ее*** Вклад:1038
Ки***ва***ть*** В***ль***а*** Вклад:1038
Ки***ва***ен***ле***ев*** Вклад:1038
Ми***а ***ия***тр***а*** Вклад:1038
Ра***ев***я ***ья***Ви***ро*** Вклад:1038
Дата регистрации 2005-01-31
Регистрирующий орган:Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Курской области
ИНН 4613010527
КПП 461301001
Телефон Телефон: (07140)91236 от 2013-07-10
Факс: (07140)22733 от 2013-07-10
ОГРН 1054610000235, дата внесения записи: 2005-01-31
Вид деятельности 01.21 Разведение крупного рогатого скота
01.11.6 Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов
01.11 Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки

Данная компания размещена на нашем сайте для информирования посетителей сайта о компаниях, существующих в России.

Email:

Телефон:
получить

Logo white

Email:

Телефон:
получить

Logo white