Вернуться к списку

Товарищество собственников жилья "ТРАНССИБ"Пример
выписки ЕГРЮЛ

Пример
краткой справки

Пример
полной справки

Информация
об отчетах
Наименование
Полное наименование: Товарищество собственников жилья "ТРАНССИБ"
Сокращенное наименование: ТСЖ "ТРАНССИБ"
Юр адрес
630003,обл Новосибирская, ,г Новосибирск, ,ул Владимировская,21,,
Руководитель Председатель: Тишков Вячеслав Сергеевич
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ : 2011-07-28
Должность руководителя Председатель
Учредители-физ.лица

Информация об учредителях доступна в платной версии

Хр***ов***та*** С***ее*** Вклад:0
Ка***н ***ен***Вл***ми***ич*** Вклад:0
Ве***ко***вг***й ***кс***ро*** Вклад:0
См***ов***ль***Ол***вн*** Вклад:0
Ря***ен***Ел*** В***ль***а*** Вклад:0
Чу***ов***ар*** В***им***вн*** Вклад:0
Ша***ин***ма***ле***ев*** Вклад:0
Ли***а ***ья***Дм***ие*** Вклад:0
Го***цо***ле***нд***ад***ви*** Вклад:0
Ро***но***Ел*** Г***ги***а*** Вклад:0
Ко***ов***ат***я ***ор*** Вклад:0
Жу***а ***га***нн***ев*** Вклад:0
Ив***в ***й ***ди***ов*** Вклад:0
Ку***ен***На***ья***рг***на*** Вклад:0
Ко***а ***ин***ик***ев*** Вклад:0
Пу***нк***го***Ле***рд***ч*** Вклад:0
Хм***ва***ри***Вя***ла***на*** Вклад:0
Си***ов***ар***Вл***ми***на*** Вклад:0
Со***то***вг***й ***ев*** Вклад:0
Ис***ин***ек*** Н***ла***ч*** Вклад:0
Ба***ов***на***си***рь***а*** Вклад:0
Ша***ов***юд***а ***ер***на*** Вклад:0
Фе***ко***ть*** Ф***ро*** Вклад:0
Ме***ов***рг***Вл***ми***ич*** Вклад:0
Ка*** Д***ри***ер***ви*** Вклад:0
Аф***сь***Да*** Э***рд***ч*** Вклад:0
Ла***ов***ле***Се***ев*** Вклад:0
Су***ов***ри***Вл***ми***на*** Вклад:0
Си***ов***юд***а ***кс***на*** Вклад:0
Ес***ва***ен***на***ье*** Вклад:0
Во***к ***тр***Ле***до*** Вклад:0
Ма***нс*** С***ла***Юр***на*** Вклад:0
Бы***ло***На***да***ад***ро*** Вклад:0
Се***че***На***ья***ек***др***а*** Вклад:0
Ро***ев***ер***ль***чн*** Вклад:0
По***ае***ле***ле***нд***ич*** Вклад:0
Бо***ск***Ар***ий***ье*** Вклад:0
По***а ***тл*** В***рь***а*** Вклад:0
Во***ин***др***Ал***ан***ви*** Вклад:0
Бы*** О*** А***ол***ич*** Вклад:0
Ма***ев***ге*** В***им***ви*** Вклад:0
Ку***ич***Ан***й ***ил***ич*** Вклад:0
Ру***ко***ад***р ***ай***ич*** Вклад:0
Ма***ни***а ***ья***Ви***ро*** Вклад:0
Ко***мо***Ел*** В***ль***а*** Вклад:0
Пе***в ***ен***ат***ев*** Вклад:0
Че***ва***ен***ва***на*** Вклад:0
Шк***нд***ми***й ***ге***ч*** Вклад:0
Зе***ко***На***ья***ор***а*** Вклад:0
Ку***сы***ри***ас***ев*** Вклад:0
Бе***цк***Ла***а ***ев*** Вклад:0
Ша***ов***кс*** А***са***ов*** Вклад:0
Га***их***ть*** В***ор***а*** Вклад:0
Во***в ***рь***ад***ро*** Вклад:0
Па***ин***ал*** Н***ла***а*** Вклад:0
Ти***ов***ар*** С***ее*** Вклад:0
Ка***ин***ль***Ни***ае*** Вклад:0
Ка***ов***др***Ми***ло*** Вклад:0
Чи***ва***ри***Ст***но*** Вклад:0
Сл***ов***ри***Ви***ро*** Вклад:0
Не***со***Лю***ла***ко***вн*** Вклад:0
Би***р ***ал***Ни***ае*** Вклад:0
Бо***ин***ек***др***ко***ви*** Вклад:0
Че***ик***ен***ла***ир***а*** Вклад:0
Бе***со***ав***Ни***ае*** Вклад:0
Ша***ов***ат***я ***ол***на*** Вклад:0
Ба***ин***ат***а ***кс***ро*** Вклад:0
Па***ин***ад***р ***ар***ч*** Вклад:0
Са***ае***на***ий***ье*** Вклад:0
Бе*** Т***ян***ик***ов*** Вклад:0
Ла***ки***ер*** М***йл***ч*** Вклад:0
Са***те*** О***а ***то***на*** Вклад:0
Ку***то***ер*** В***ль***ч*** Вклад:0
Ма***ше***Та***на***ме***на*** Вклад:0
Ан***ев***ит*** А***ол***ич*** Вклад:0
Ци***ин***ат***я ***ол***на*** Вклад:0
Ан***н ***тр***Вл***ми***ич*** Вклад:0
Ла***ва***ьг***ен***ье*** Вклад:0
Ку***а ***тл*** Е***нь***а*** Вклад:0
Де***ск***Св***ан***ас***ев*** Вклад:0
Ст***но***Ир*** А***ол***на*** Вклад:0
Ро***ов***ат***а ***ай***на*** Вклад:0
Ку***ин***ль***Ал***ан***вн*** Вклад:0
Щи***ев***ат***й ***то***ви*** Вклад:0
Фе***ов***кс*** Е***нь***а*** Вклад:0
Хр***ов***й ***ге***ла***ир***ч*** Вклад:0
Се***ен***Ир*** Г***ад***на*** Вклад:0
Бе***ик***Ан***й ***то***ич*** Вклад:0
Тр***як*** Е***а ***кс***ро*** Вклад:0
Те***ва***ет***а ***ол***на*** Вклад:0
Ел***в ***ал***Ал***ан***ви*** Вклад:0
Ур***ск***Ол*** С***ис***ов*** Вклад:0
Но***ов***ин***ас***ев*** Вклад:0
Ко***а ***на***нн***ев*** Вклад:0
Ко***ан***ов***ер***ле***нд***на*** Вклад:0
Па***шо***ат***я ***па***на*** Вклад:0
Ля***ат***а ***ен***на*** Вклад:0
Го***би***ле***нд***ик***ов*** Вклад:0
Еф***ен***Ев***ий***ье*** Вклад:0
Га***а ***тл*** С***ее*** Вклад:0
Зу***ва***ет***а ***кс***ро*** Вклад:0
Ст***в ***ре***их***ов*** Вклад:0
Фо*** А***са*** Д***ри***ч*** Вклад:0
Дж***лк***мо***Гу***ир***зи***но*** Вклад:0
Тр***ая***ьг***ле***ев*** Вклад:0
Ша***ро***Ир*** Н***ла***а*** Вклад:0
Аф***сь*** С***ла***Ми***ло*** Вклад:0
Не***ва***бо***Ал***ее*** Вклад:0
Ва***ян***Вл***ми***ла***ир***ч*** Вклад:0
Ер***н ***ел***ьи*** Вклад:0
Ма***ки***ла***ир***си***ви*** Вклад:0
Ку***ко***са***Вл***ми***на*** Вклад:0
Не***ле*** А***са*** В***им***ви*** Вклад:0
Ка***ев***ат***я ***ар***ов*** Вклад:0
Гл***ев***ге*** П***ов*** Вклад:0
Не***но***Св***ан***ик***ев*** Вклад:0
Бе***к ***ре***ла***ир***ч*** Вклад:0
Ко***те*** С***ей***ад***ро*** Вклад:0
Ка***ти***На***ья***ор***вн*** Вклад:0
По***ан*** Л***ил***на***ье*** Вклад:0
Жи***ва***ть*** Н***ла***а*** Вклад:0
Ир***На***да***ха***вн*** Вклад:0
За***ин***ле***Юр***на*** Вклад:0
Ва***вс*** С***ей***ле***ви*** Вклад:0
Ме***ик***Ки***л ***ди***ов*** Вклад:0
Ва***а ***ал***Ал***ее*** Вклад:0
Пу***ва***ть*** А***са***ов*** Вклад:0
Чу***на***дм*** И***ов*** Вклад:0
Бу***ко***вг***й ***ол***ич*** Вклад:0
Ва***ен***Бо*** В***ль***ч*** Вклад:0
Па***ва***ет***а ***ев*** Вклад:0
За***ож***ко***ен***ер***вн*** Вклад:0
Ру***ан***й ***ел***иг***ев*** Вклад:0
Ус***Се***й ***кс***ро*** Вклад:0
Ша***й ***ни***в ***кс***ро*** Вклад:0
Ка***ин***нс***ти***ас***ев*** Вклад:0
Шв***о ***ал***Ал***ан***вн*** Вклад:0
Ст***ов***я ***ин***ик***ев*** Вклад:0
Ка***ин***кс*** М***йл***а*** Вклад:0
Кр***ен***Иг*** Ю***ви*** Вклад:0
Ле***ин***ат***а ***ан***а*** Вклад:0
Га***р ***ал***Се***ев*** Вклад:0
Га***ов***нн***ал***ев*** Вклад:0
Бо***но***ми***й ***ай***ич*** Вклад:0
Ив***ва***на***тр***а*** Вклад:0
Гу***а ***то*** В***им***вн*** Вклад:0
Во***ов***ий***нн***ев*** Вклад:0
Ис***ди*** Ж***т ***на***ро*** Вклад:0
Дата регистрации 2006-12-25
Регистрирующий орган:Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области
ИНН 5407027206
КПП 540701001
Телефон
ОГРН 1065400045380, дата внесения записи: 2006-12-25
Вид деятельности 70.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда

Данная компания размещена на нашем сайте для информирования посетителей сайта о компаниях, существующих в России.

Email:

Телефон:
получить

Logo white

Email:

Телефон:
получить

Logo white