Вернуться к списку

Закрытое акционерное общество "Верхнесинячихинский лесохимический завод"Пример
выписки ЕГРЮЛ

Пример
краткой справки

Пример
полной справки

Информация
об отчетах
Наименование
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Верхнесинячихинский лесохимический завод"
Сокращенное наименование: ЗАО "ВСЛХЗ"
Юр адрес
624690,обл Свердловская,рп Верхняя Синячиха, , ,ул Кедровая,7,,
Руководитель Директор: Горлов Юрий Михайлович
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ : 2010-06-11
Должность руководителя Директор
Учредители-физ.лица

Информация об учредителях доступна в платной версии

Че***ин***ег***ат***ев*** Вклад:550
Ме***зе***а ***ин***ав***на*** Вклад:650
Гл***х ***то***ет***ич*** Вклад:50
Кл***ев***ри***Ва***ье*** Вклад:550
См***н ***я ***ил***ич*** Вклад:100
Га***зя*** Н***ь ***им***ов*** Вклад:16250
Фу***а ***вд***Ев***фь***а*** Вклад:1100
Го***но***Ва***ти***Ал***ан***вн*** Вклад:8400
Ки***ев***кт***Ни***ае*** Вклад:200
Фе***ах***Ге***ди***ир***ов*** Вклад:2500
Ро***ст***ск***Ри*** О***ов*** Вклад:650
Бе***со***Ва***ти***Ва***ье*** Вклад:2050
Пр***пс*** С***ей***ан***ч*** Вклад:2700
Ту***ск***Ви***ий***ек***ви*** Вклад:100
Ба***ев***юб*** Н***ла***а*** Вклад:50
Зо***в ***кс***р ***но*** Вклад:2450
Бо***ов***др***Ал***ее*** Вклад:600
Ан***ов***ад***а ***ен***на*** Вклад:850
Пу***ов***рг***Ив***ви*** Вклад:1100
Де***ов***че***в ***на***ви*** Вклад:2200
Бо***но***Ва***ти***Ил***ич*** Вклад:1100
Еф***в ***на*** В***ль***ч*** Вклад:700
Ко***ин***ан***на***ра***он***ев*** Вклад:1100
Но***ел*** Н***ль***ик***ов*** Вклад:1550
Дм***ие***Ни***Вл***ми***на*** Вклад:1100
Ма***ин***юд***а ***то***на*** Вклад:300
Ме***ик***Ге***ьд***ан***ич*** Вклад:9150
Оз***Ев***ий***др***ич*** Вклад:12200
Еф***ов***ин***нт***вн*** Вклад:600
Гу***а ***иф***иф***а*** Вклад:300
Ко***ей***ов***ал***ин***их***ов*** Вклад:22950
Са***ул***Фе***им***ко***ви*** Вклад:6000
Бл***н ***ер***Ни***ае*** Вклад:350
На***ов***ди***ип***би***ич*** Вклад:950
Ме***ов***аж***Ми***ал***на*** Вклад:400
Бо***но***ик***й ***ге***ч*** Вклад:1100
Кл***н ***н ***ил***ич*** Вклад:1250
Хи***ут***ов***ад***а ***ил***на*** Вклад:150
Шв***в ***ге***на***ье*** Вклад:200
Хо***ко***Ев***ия***но***ов*** Вклад:500
То***в ***ге***ва***ич*** Вклад:4100
Ку***цо***ик***й ***на***ви*** Вклад:200
Ше***ко***Кл***ия***еп***вн*** Вклад:1100
Не***ов***ха***Ив***ви*** Вклад:1050
То***ов***ль***Ан***ль***а*** Вклад:750
Че***ин***еп***Ан***ев*** Вклад:1100
Ха***ов***ал***ва***нд***я ***аз*** Вклад:3500
Па***на***на***др***на*** Вклад:1100
Це***ев***рг***Ва***ье*** Вклад:100
Ял***н ***кс***р ***ди***ов*** Вклад:150
Ко***ин***ле*** А***ол***ич*** Вклад:150
Че***ан***Вл***ми***ет***ич*** Вклад:1550
Ре***ов***ар***Ни***ае*** Вклад:16650
Ко***ва***же***Ан***ль***а*** Вклад:10150
Ув***в ***ге***ла***ир***ч*** Вклад:500
Фе***ах*** Н***ль***их***ов*** Вклад:400
Ца***на***на***ра***ов*** Вклад:2300
Зо***ин***иг***й ***но*** Вклад:8900
Де***ее***Ни***Ни***ае*** Вклад:350
Бу*** В***им***Ал***ан***ви*** Вклад:1150
Ми***ва***на***ко***вн*** Вклад:250
Ха***ов***ей***а ***им***ов*** Вклад:1100
Чи***ко***Ал***ан*** А***са***ов*** Вклад:1100
См***н ***н ***ьм*** Вклад:3150
Че***х ***а ***ро*** Вклад:300
Ха***ов***на*** А***тш***ви*** Вклад:13050
Ше***рг***Фл*** И***ов*** Вклад:1100
Му***ов***ат***й ***но*** Вклад:50
Ко***ат*** С***ей***ек***др***ч*** Вклад:650
Ос***ин***рг***Ми***ло*** Вклад:700
Ус***ов***кт***Ив***ви*** Вклад:2550
Ру***ов***нн***й ***ил***ич*** Вклад:100
Зы***ов***ар***Вл***ми***на*** Вклад:1200
Че***ин***ат***я ***ол***на*** Вклад:400
Ко***ин***ад***р ***но*** Вклад:1100
За***ур***ов***ле*** Н***ла***ч*** Вклад:1550
Ос*** Н*** Д***ри***а*** Вклад:1100
Ст***ов***ад***р ***ро*** Вклад:155500
Со***то***Ли*** М***йл***а*** Вклад:250
Са***ев***аг*** Г***ул***на*** Вклад:50
За***ьс*** М***ар*** В***ль***а*** Вклад:200
Ши***ре***ле***й ***то***ич*** Вклад:1550
Бе*** В***им***Ан***ев*** Вклад:10450
Па***в ***ий***ек***др***ч*** Вклад:13250
Ис*** В***ор***си***ви*** Вклад:800
Хи***ут***ов***ле***на***нн***ев*** Вклад:500
Те***ин***ве***ро***ов*** Вклад:1950
По***ар*** А***та*** Я***ле*** Вклад:1050
Се***в ***р ***ол***ич*** Вклад:2100
Ми***ев***сл***Вл***ми***ич*** Вклад:2200
Че***ин***ле***нд***Ми***ло*** Вклад:350
Ми***ва***рг***та***иг***ев*** Вклад:1050
Ма***ов***ек***др***де***ч*** Вклад:1850
Пе***ал***Ал***ан***Ни***ае*** Вклад:50
Шв***в ***то***ед***ви*** Вклад:1100
То***по***ен***ий***ор***ви*** Вклад:1250
Ус***ов***ат***а ***ни***на*** Вклад:2050
Ба***ев***ек*** П***ов*** Вклад:6550
Че***ин***ин***те***ов*** Вклад:1100
Ме***ло***Лю***ь ***го***вн*** Вклад:1800
Че***в ***тр***Ва***ье*** Вклад:1100
Шв***в ***ел***до***ич*** Вклад:1100
Хи***ут***ов***ди***иф***ов*** Вклад:2750
Бе***со***Ек***ри***Ко***ан***ов*** Вклад:1100
Ка***це***Ва***ти***Ни***ае*** Вклад:450
Ха***ов***ьд***Ри***ич*** Вклад:150
Ки***ло***На***да***ад***ро*** Вклад:5400
Дж***ар***Ва***ий***им***ч*** Вклад:750
Кр***ов***ад***а ***то***на*** Вклад:2100
Уй*** С***ей***ан***ч*** Вклад:2300
Ма***то***ин***м ***за***ов*** Вклад:4900
См***на***ли***Ми***ло*** Вклад:1300
То***че***на***ий***ад***ро*** Вклад:2800
Пр***в ***р ***ай***ич*** Вклад:9400
До***тв***ки***ит***й ***на***ви*** Вклад:4000
Ба***ев***ан***ти***ич*** Вклад:1400
Мо***ов***че***в ***ор***ч*** Вклад:1850
По***вы***н ***ди*** И***ов*** Вклад:17500
Ше***вс*** М***я ***ро*** Вклад:1100
Гр***к ***ми***Ст***но*** Вклад:1050
Ба***в ***кс***Ал***ан***ви*** Вклад:1150
Ск***ро***а ***ен***а ***ге***а*** Вклад:450
Са***ов***ле***нд***Се***ев*** Вклад:2200
Ро***ни*** Г***ги***ле***нд***ич*** Вклад:400
Су***в ***на*** С***ее*** Вклад:100
Ца***а ***га***ан***а*** Вклад:4900
Та***ро***ер*** А***са***ов*** Вклад:4050
Ко***иц***Се***й ***кс***ро*** Вклад:8100
Ве***н ***ге***ет***ич*** Вклад:250
Пи***ин***ал***ин***ал***ев*** Вклад:900
Со***то***ле***нд***ет***ич*** Вклад:850
Та***ов***рг***Дм***ие*** Вклад:300
Ла***ов***юб*** В***рь***а*** Вклад:750
Ко***ов***ин***их***на*** Вклад:250
Че***х ***ел***ан***ч*** Вклад:2500
Ши***а ***ер***Вл***ми***ич*** Вклад:50
Ма***ев***иг***й ***то***ви*** Вклад:900
Ру***ов***ал***ин***ро***ов*** Вклад:100
Ре***ов***им***ха***ви*** Вклад:30150
Па*** В***м ***на***ви*** Вклад:350
Зо*** А***са*** А***са***ов*** Вклад:3650
Пя***ин***кт***Як***ев*** Вклад:2550
Не***ов***ин***ед***вн*** Вклад:1100
Че***ин***ат***й ***ил***ич*** Вклад:350
Че***ин***до***ва***ич*** Вклад:8850
Шу***ко***ле***нд***ен***ье*** Вклад:1300
Че***ин***ле***Ан***ль***а*** Вклад:2350
Гл***х ***ге***ик***ов*** Вклад:550
До***на***ле***на***им***а*** Вклад:2550
См***на***ри***ом***чн*** Вклад:100
Шу***ко***ик***й ***на***ви*** Вклад:5000
Гу***ов***ад***р ***ол***ич*** Вклад:12800
Кр***ов***ко*** Д***ри***ч*** Вклад:1300
Зв***ва***ди***ав***на*** Вклад:6300
Се***ев***др***Вл***ми***ич*** Вклад:1500
Бу***а ***а ***ол***на*** Вклад:650
Се***ев***ле***Юр***на*** Вклад:3550
Ба***ва***дм*** В***ор***а*** Вклад:500
Ба***ва***ли***Ив***вн*** Вклад:1250
Ме***ов***ши***им***ал***ич*** Вклад:200
Ла***ко***ал***ин***иг***ев*** Вклад:300
Че***ин***ко*** В***ль***ч*** Вклад:650
Шу***а ***ал***Ми***ло*** Вклад:1250
Ал***а ***на***иг***ев*** Вклад:200
Ши***а ***кс***р ***ер***ич*** Вклад:8600
Шм***в ***аи***ед***ви*** Вклад:1100
За***ов***ьд***Ха***ов*** Вклад:4800
Че***ин***нн***й ***то***ви*** Вклад:8500
Ба***рц*** М***на***ха***зи***на*** Вклад:200
За***на***ле***на***че***во*** Вклад:50
Дата регистрации 1996-06-25
Регистрирующий орган:Администрация муниципального образования `Алапаевский район`
ИНН
КПП
Телефон Телефон: ( 34346 ) 97052 от 2011-11-08
Факс: ( 34346 ) 97017 от 2011-11-08
ОГРН 1026600507757, дата внесения записи: 2002-09-19
Вид деятельности 45.25 Производство прочих строительных работ
45.45 Производство прочих отделочных и завершающих работ
02.01.1 Лесозаготовки
24.14.2 Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки
55.51 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
20.10 Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины
52.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

Данная компания размещена на нашем сайте для информирования посетителей сайта о компаниях, существующих в России.

Email:

Телефон:
получить

Logo white

Email:

Телефон:
получить

Logo white