Вернуться к списку

Открытое акционерное общество "Степное гнездо"Пример
выписки ЕГРЮЛ

Пример
краткой справки

Пример
полной справки

Информация
об отчетах
Наименование
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Степное гнездо"
Сокращенное наименование: ОАО "Степное гнездо"
Юр адрес
393456,обл Тамбовская,с Перикса, , ,ул Молодежная,5,,
Руководитель Генеральный директор: ПЯТИБРАТОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ : 2010-06-16
Должность руководителя Генеральный директор
Учредители-физ.лица

Информация об учредителях доступна в платной версии

Кр***но***ер*** А***ол***ич*** Вклад:373
Фе***ов***кт***Ал***ан***ви*** Вклад:628
Ми***ов***нн***ер***вн*** Вклад:210
Кр***но***Ни***Ми***ло*** Вклад:714
Ав***в ***ди*** Е***нь***ч*** Вклад:336
Са***но***ик*** М***йл***ч*** Вклад:1066
Кр***но***ле***нд***ик***ев*** Вклад:358
Юд***а ***а ***ай***на*** Вклад:538
Ан***ов***ад***р ***ен***ов*** Вклад:3208
Жу***ле***Ел*** М***йл***а*** Вклад:113
Се***ко***Ан***ин***ва***на*** Вклад:1743
Ка***ин***ве***на***тр***а*** Вклад:34
Ра***ск***Та***а ***но*** Вклад:671
Чу***а ***ья***Па***вн*** Вклад:1253
Ас***ье***Ро***Ми***ло*** Вклад:819
Во***ин***нт***на***ов***на*** Вклад:567
Кр***ов***ад***р ***ол***ич*** Вклад:476
Ко***ае***Ма*** П***ов*** Вклад:826
Бу***тр*** Н***жд***ас***ев*** Вклад:749
Мо***ев***ле*** М***йл***ч*** Вклад:1151
Ив***ва***на***иг***ев*** Вклад:635
Аз***н ***ши***рш***ви*** Вклад:54
Фе***ов***ек***др***ко***ви*** Вклад:1046
Ив***ва***на***ов***на*** Вклад:1187
Кл***ва***ра***ки***ов*** Вклад:674
По***ов***на***си***гн***ев*** Вклад:535
Ан***ов***ек***др***мо***ви*** Вклад:0
Ду***иц*** Т***ян***ва***на*** Вклад:1823
Ил***а ***а ***но*** Вклад:850
Ко***ев***ар***Ал***ан***вн*** Вклад:514
Бе***на***ин***ле***ев*** Вклад:97
Ас***ов***ге*** А***но*** Вклад:1346
Ав***ва***ли***Ми***ло*** Вклад:171
Аг***ва***ра***ко***вн*** Вклад:851
Кр***ов***ат***й ***ре***ч*** Вклад:1556
Мо***ев***ид***Фе***ов*** Вклад:735
Ан***ов***ле***нд***Ег***вн*** Вклад:241
Кр***ов***рг***Фе***ов*** Вклад:434
Да***ки***Ма*** А***се***а*** Вклад:501
Ка***ин***ал*** И***ов*** Вклад:324
Мо***ев***ек***др***ха***ви*** Вклад:427
Ав***в ***аи***ик***ов*** Вклад:100
Ан***ов***че***в ***вл***ч*** Вклад:56
Ле*** А***са*** И***ов*** Вклад:50
Во***ин***ид***Ив***вн*** Вклад:1078
Са***н ***ес*** В***им***ви*** Вклад:280
Мо***ко***Ра*** Ф***ро*** Вклад:498
Мо***ко***Та***а ***но*** Вклад:551
Ге***им***Ни***ай***до***ич*** Вклад:870
Ку***но***Ан***Ма***мо*** Вклад:378
Ко***ае***Ек***ри***Ко***ев*** Вклад:512
Ша***ов***он***Ва***ье*** Вклад:288
Ев***ва***на***ан***ев*** Вклад:677
Оз***ка***ле***Ив***вн*** Вклад:737
Ша*** В***им***Ев***ье*** Вклад:620
Ма***мо***ер*** Н***ла***ч*** Вклад:271
Фу***ва***то***а ***ло*** Вклад:611
Во***ов***нн***ер***мо*** Вклад:364
Ро***ов***ий***ек***ви*** Вклад:841
Тр***ин***си*** А***ее*** Вклад:126
Ив***в ***кс***р ***ас***ви*** Вклад:256
Ма***мо***ик***й ***ге***ч*** Вклад:635
Де***ко***то***а ***но*** Вклад:35
Ба***ко***Ма*** Г***си***на*** Вклад:605
Ка***ин***ха***Ив***ви*** Вклад:1469
Пр***н ***ес*** Н***ла***ч*** Вклад:472
Ша*** В***им***Ал***са***ов*** Вклад:259
Кл***ва***ис***ет***на*** Вклад:1310
Фу***ва***рв*** А***се***а*** Вклад:1060
Пр***н ***кс***Ив***ви*** Вклад:712
Гу***в ***н ***ил***ич*** Вклад:650
Ма***до***нв***Ро***н ***ы*** Вклад:311
Ма***ев***ве***на***ко***вн*** Вклад:38
Ме***их***ад***р ***ай***ич*** Вклад:879
Ро***ов***ин***а ***кс***на*** Вклад:972
Ге***им***Вл***ми***ик***ев*** Вклад:306
Ша***ов***ат***я ***ев*** Вклад:241
Кр***ов***ар***Ма***ев*** Вклад:961
Гу***а ***аи***Гр***рь***а*** Вклад:986
Во***ов***ег***ад***ро*** Вклад:106
Фе***ов***ал***ин***ри***ье*** Вклад:650
Да***ки***Ра*** А***дь***а*** Вклад:45
Кр***на***ек***др***ед***вн*** Вклад:424
Во***ов***ге*** А***се***ч*** Вклад:713
Пр***ши***Ва***ти***Ив***вн*** Вклад:62
Ел***ев***ал***ин***ле***ев*** Вклад:97
Бе***в ***то***нд***ви*** Вклад:1
Са***но***их*** М***им***ч*** Вклад:849
Оз***ка***ат***а ***кс***ро*** Вклад:145
Кр***но***Ел*** В***ль***а*** Вклад:717
Кр***то***ас***й ***ол***ич*** Вклад:571
Да***ки***ри***ле***нд***ич*** Вклад:96
Ес***ва***ли***Ал***ее*** Вклад:843
Ес***в ***то*** К***та***но*** Вклад:70
Кр***но***их*** Д***ри***ч*** Вклад:676
Ду***иц*** А***се***ас***ев*** Вклад:669512
Бу***ст***а ***ал***Тр***мо*** Вклад:1365
Шо***ов***нн***ем***вн*** Вклад:429
Гу*** Н***ла***ми***ев*** Вклад:660
Бе***ов***ад***а ***ил***на*** Вклад:666
Фе***ов***ал***ин***ед***вн*** Вклад:348
Бе***ов***ин***ва***на*** Вклад:866
Во***ин***ле***н ***ор***ч*** Вклад:982
Кр***ва***ек***др***ед***ев*** Вклад:1316
Мо***ов***ли***ет***ед***вн*** Вклад:309
Го***уш*** В***ор***си***ви*** Вклад:198
Са***но***Ли*** М***йл***а*** Вклад:464
Ав***в ***ен***Гр***рь***ч*** Вклад:999
Са***но***Та***я ***ор***а*** Вклад:592
Ил***а ***са***хо***на*** Вклад:339
Кр***но***ри***ле***нд***ич*** Вклад:629
Лу***ва***то***а ***ри***вн*** Вклад:658
Гу***ва***из***та***си***вн*** Вклад:719
Во***ов***ар***Ми***ло*** Вклад:629
Жд***ва***ле***на***ан***а*** Вклад:916
Уй***ов***ар***Ни***ор***а*** Вклад:1018
Че***ко***ва***ва***ич*** Вклад:773
Пы***ва***ьг***ас***ев*** Вклад:362
Но***ко***ик***й ***ил***ич*** Вклад:713
Ша***а ***еж***Ан***ль***а*** Вклад:115
Кр***но***Га***а ***тр***на*** Вклад:197
Ан***ов***ат***я ***ил***на*** Вклад:180
Ци***но***Та***на***кс***вн*** Вклад:154
Ив***в ***н ***го***ви*** Вклад:393
Ан***ов***ал*** В***нт***вн*** Вклад:98
Кр***ва***ав*** Д***ри***а*** Вклад:370
Ко***ин***а ***аи***Дм***ие*** Вклад:403
Кр***но***ле***нд***ми***ев*** Вклад:2167
Тр***бо***ле***нд***ми***ев*** Вклад:1071
Ав***в ***то***ко***ви*** Вклад:1433
Ко***ае***Ла***а ***кс***ро*** Вклад:529
Лу***а ***ар***ле***ев*** Вклад:1529
Са***но***ик***й ***ай***ич*** Вклад:1739
Ма***на***ен***нт***вн*** Вклад:365
Аз***н ***са***ле***но*** Вклад:148
По***а ***ен***а ***ол***на*** Вклад:683
Пр***на***ри***ав***на*** Вклад:840
Ко***ва***я ***ре***а*** Вклад:884
Ма***на***ьг***ва***на*** Вклад:865
Ко***ни*** Т***н ***он***ч*** Вклад:329
Ко***ши***ва***ва***ич*** Вклад:387
Бе***ов***кт***Вл***ми*** Вклад:2341
Бу***ва***ис***Ко***ан***ов*** Вклад:923
Во***ов***ек***др***ге***ви*** Вклад:1082
Лу*** П*** Д***ри***ч*** Вклад:1063
Жу***ле***ла***ир***ек***др***ч*** Вклад:445
Ав***ва***ди***ав***на*** Вклад:395
Кл***в ***то*** К***ми*** Вклад:376
Ле***а ***а ***ро*** Вклад:1193
Кр***но***Ра*** А***се***а*** Вклад:741
Ан***ов***кт***Ив***ви*** Вклад:646
Ив***ва***ек***др***ак***ов*** Вклад:707
Ма***мо***На***да***ко***вн*** Вклад:397
Жд***ва***де*** А***се***а*** Вклад:579
Ил*** И*** И***фо*** Вклад:842
Мо***ко***Ан***ин***ва***на*** Вклад:692
Ма***н ***то***ак***ов*** Вклад:1343
Го***ов***ле***нд***Ни***ае*** Вклад:624
Ив***в ***ес*** М***йл***ч*** Вклад:851
Не***ва***ен***ас***ев*** Вклад:362
Ан***ов***ар***Ми***ло*** Вклад:319
Ал***ан***в ***кс***р ***кс***ро*** Вклад:943
Ма***до***На***да***ан***а*** Вклад:511
Но***ко***Ан***Пе***вн*** Вклад:157
Ле***а ***а ***ло*** Вклад:978
Да***ки***Лю***ь ***но*** Вклад:620
Ив***ва***де*** И***ов*** Вклад:109
Мо***ко***Лю***ь ***ль***вн*** Вклад:50
Ти***ва***я ***ил***на*** Вклад:2320
До***ре*** Е***ав*** Г***ор***на*** Вклад:888
Ле*** М***ил***др***ич*** Вклад:168
Ро***но***ле***нд***их***ов*** Вклад:1050
Фе***ов***ле***Ва***ье*** Вклад:364
Во***ов***ан***ек***ви*** Вклад:982
Гу***а ***а ***кс***ро*** Вклад:351
Ав***ва***ен***на***ье*** Вклад:93
Др***ин***ин***пи***он***а*** Вклад:749
Гу***ва***ди***он***нт***вн*** Вклад:619
Мо***ев***аи***Ни***ае*** Вклад:462
Зу***а ***аи***Ми***ло*** Вклад:268
Фе***ов***ал***ин***фа***ье*** Вклад:336
Кр***в ***ди*** А***са***ов*** Вклад:323
Юш***а ***ов***ик***ев*** Вклад:48
Де***ть*** В***нт*** И***ов*** Вклад:895
Кл***ва***ли***Ни***ае*** Вклад:474
Ил***а ***ин***ос***вн*** Вклад:484
Ро***но***Ан***ин***ле***нд***на*** Вклад:853
Фе***ов***ко*** В***нт***ви*** Вклад:674
Фи***ки***ер*** Г***ил***ч*** Вклад:1794
Ив***ва***ли***Вл***ми***на*** Вклад:465
Ал***ей***ов***на***си***их***вн*** Вклад:354
Ав***н ***й ***мо*** Вклад:834
Но***ко***ал***й ***ол***ич*** Вклад:702
Че***ко***ле***й ***но*** Вклад:1081
Кр***ов***ри***Вл***ми***на*** Вклад:119
Мо***ев***нн***ак***вн*** Вклад:1494
Мо***ко***вг***й ***кс***ич*** Вклад:1420
Ив***в ***то***ас***ев*** Вклад:450
Ме***як*** Л***я ***ве***а*** Вклад:1322
Др***ин***тр***ра***ич*** Вклад:735
Ав***ва***ли***Ив***вн*** Вклад:471
Гу*** С***ей***ан***ев*** Вклад:624
Си***в ***ен*** Л***ен***ви*** Вклад:1530
Ев***в ***ол***Ив***ви*** Вклад:675
Че***ко***Ма*** А***мо*** Вклад:1058
Пр***на***дм*** П***ов*** Вклад:814
Ма***мо***Ва***ти***Ил***ич*** Вклад:177
Кр***ов***ал*** А***ол***на*** Вклад:484
Ку***ев***ер***ле***ев*** Вклад:543
Ко***ев***ид***Ан***ев*** Вклад:813
Ан***ов***ов***ки***ич*** Вклад:333
Ку***но***Ел***ве***Ив***вн*** Вклад:654
Ив***ва***из***та***ха***вн*** Вклад:1271
Ме***в ***ди*** Д***ри***ч*** Вклад:698
Ил***а ***ен***а ***но*** Вклад:748
Кр***ва***ри***ас***вн*** Вклад:764
По***ов***оя***ад***ро*** Вклад:613
По*** С***ей***тв***ич*** Вклад:1374
Ко***ни***а ***те***а ***ил***на*** Вклад:305
Мо***ко***Ал***ан*** К***ло*** Вклад:1403
Бо***ев***ат***й ***ро*** Вклад:1947
Ко***ин***ар***Ег***вн*** Вклад:660
Ка***ги***Ди***Ио***ов*** Вклад:1315
Ев***ин***ад***р ***ко***ви*** Вклад:577
Го***уш***а ***ов***ик***ев*** Вклад:468
Юр***ва***на***мо***вн*** Вклад:2249
Мо***ов***ко*** И***ов*** Вклад:704
Ко***а ***ов***нд***но*** Вклад:417
Ша***а ***ов***ле***нд***на*** Вклад:438
Во***ин***ад***р ***ен***ов*** Вклад:1166
Ан***ов***мо*** М***им***ч*** Вклад:228
Кр***ов***ал***ин***их***ов*** Вклад:661
Ку***цо***ик*** И***ов*** Вклад:1405
Да***ки***На***да***ек***др***а*** Вклад:146
Ив***ва***из***та***ха***вн*** Вклад:848
Дата регистрации 1997-03-17
Регистрирующий орган:Администрация Гавриловского района Тамбовской области
ИНН 6817000320
КПП 681701001
Телефон Телефон: (47556)46432 от 2013-05-15
Факс: (47556)46448 от 2013-05-15
ОГРН 1026801012281, дата внесения записи: 2002-11-18
Вид деятельности

Данная компания размещена на нашем сайте для информирования посетителей сайта о компаниях, существующих в России.

Email:

Телефон:
получить

Logo white

Email:

Телефон:
получить

Logo white