Вернуться к списку

Открытое акционерное общество "КОЖЕНКА"Пример
выписки ЕГРЮЛ

Пример
краткой справки

Пример
полной справки

Информация
об отчетах
Наименование
Полное наименование: Открытое акционерное общество "КОЖЕНКА"
Сокращенное наименование: ОАО "КОЖЕНКА"
Юр адрес
301094,обл Тульская,д Кожинка, , , ,,,
Руководитель Генеральный директор: Зарманбетов Казманбет Якупович
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ : 2010-03-02
Должность руководителя Генеральный директор
Учредители-физ.лица

Информация об учредителях доступна в платной версии

Ди***в ***ди*** А***то*** Вклад:10000
Ал***ан***ва***йя***ни***но*** Вклад:10000
Чи***ов***ат***а ***ил***на*** Вклад:10000
Ку***ян*** А*** С***ан***а*** Вклад:10000
Са***ов***ко*** И***ч*** Вклад:10000
Ро***ов***ат***й ***ге***ч*** Вклад:10000
Да***в ***ди*** В***ор***ч*** Вклад:10000
Ко***ов***ле***н ***ил***ич*** Вклад:10000
Ра***ае***ле***нд***ас***ев*** Вклад:10000
Се***а ***на***до***на*** Вклад:10000
Ко***ки***ен***ий***ко***ви*** Вклад:30000
Ра***ае***Св***ан***ик***ов*** Вклад:10000
Ще***но***Ни***Ва***ье*** Вклад:20000
Де***ки***ла***ир***ек***др***ч*** Вклад:10000
Бо***ев***че***в ***ол***ич*** Вклад:10000
Ко***ен***й ***то***ва***ич*** Вклад:10000
Тр***но***Ни***Ла***нт***на*** Вклад:10000
Но***ов***ал***ин***ас***ев*** Вклад:10000
Ев***ов***др***Ви***ро*** Вклад:10000
Ми***ли***Ра*** Н***ла***а*** Вклад:10000
Тр***но***ле***й ***ич*** Вклад:10000
Да***ва***то***а ***ге***а*** Вклад:10000
Ак***ев***ек*** Ф***ро*** Вклад:10000
Ку***ян*** В***нт*** Е***ов*** Вклад:10000
Хр***н ***р ***кс***ич*** Вклад:10000
Те***ин***ал***ин***ав***на*** Вклад:10000
Ро***а ***ен***а ***ге***а*** Вклад:20000
Се*** М***ил***ко***ви*** Вклад:10000
Ск***дк***Ал***ан***Фе***ов*** Вклад:20000
Фе*** И***ь ***но*** Вклад:10000
Фо***ев***ал***ин***ас***ев*** Вклад:10000
Ко***ки***ле***й ***ре***ч*** Вклад:20000
Да***ва***на***до***на*** Вклад:10000
Ал***ов***ам*** Г***ги***а*** Вклад:20000
Ка***ик*** А***ни***Пе***вн*** Вклад:10000
Ра***ае***На***да***ле***но*** Вклад:10000
Ро***ов***ан***ат***ев*** Вклад:10000
Гу***а ***аи***Фе***ов*** Вклад:10000
Шу***ая***ма***Ан***ев*** Вклад:10000
Де***ки***ле***нд***фр***ви*** Вклад:10000
Тр***мо***Га***а ***кс***на*** Вклад:10000
За***ов***ий***тр***ч*** Вклад:10000
Ко***ен***я ***ия***ко***вн*** Вклад:10000
Са***ов***ле***Дм***ие*** Вклад:10000
Ку***ян*** Н*** Т***но*** Вклад:10000
Да***ва***на*** И***ов*** Вклад:10000
Ма***ки***Зи***да***ри***на*** Вклад:20000
Са***ов***ад***р ***ич*** Вклад:10000
На***нк***ри***ва***ич*** Вклад:10000
Гр***ов***ле***Ал***ее*** Вклад:10000
Бу***ва***дм*** В***ль***а*** Вклад:10000
Ра***ае***ас***й ***ил***ич*** Вклад:10000
Ак***ев***ри***ле***ев*** Вклад:10000
Тр***на***ек***др***ед***вн*** Вклад:10000
Ва***ье***Ол*** А***се***а*** Вклад:10000
Хр***на***ри***ми***ев*** Вклад:20000
Ма***ди***Ол*** П***ов*** Вклад:10000
Тр***мо***ла***ир***ор***ч*** Вклад:10000
Пе***н ***й ***ай***ич*** Вклад:10000
Де***ки***вг***й ***ем***ч*** Вклад:10000
То***ых***др***Ви***ро*** Вклад:10000
Чи***ов***ге*** В***ор***ч*** Вклад:10000
Ва***ье***ор***Ег***ви*** Вклад:10000
Ми***фа***а ***а ***но*** Вклад:10000
Де***ки***Та***на***ор***а*** Вклад:10000
Аг*** Ю*** Н***ла***ч*** Вклад:20000
Кр***ов***ад***р ***ил***ич*** Вклад:10000
Ку***ян***Ви***р ***он***ч*** Вклад:20000
Ра***ае***Ол*** Н***ла***а*** Вклад:10000
Ро***ов***ал*** А***ас***на*** Вклад:10000
Ал***ан***в ***кс***р ***но*** Вклад:10000
Ев***ов***ве***ва***ич*** Вклад:10000
Ко***ки***ва***нд***ви*** Вклад:10000
Ми***фа*** В***им***Се***ев*** Вклад:10000
Ми***ин***ек***др***ат***ев*** Вклад:10000
Аг***а ***ья***Ни***ае*** Вклад:30000
Гр***ов***кт***Ив***ви*** Вклад:10000
Аг***но***Ир*** В***сл***вн*** Вклад:10000
Ра***ае***ик***й ***ил***ич*** Вклад:10000
Ми***ов***ин***фа***ье*** Вклад:20000
Се***а ***ми***Ал***ее*** Вклад:10000
Да***ва***ле***на***ко***вн*** Вклад:10000
Да***ва***на***ит***вн*** Вклад:10000
Хо***а ***еж***Ни***ае*** Вклад:10000
Чи***ов***кт***Ни***ае*** Вклад:10000
Па***а ***а ***ре***а*** Вклад:10000
Ко***ки***Ни***Ко***ан***ов*** Вклад:10000
Чи***ов***ал*** Н***ла***а*** Вклад:10000
Но***ов***ха***Ни***ае*** Вклад:10000
Ис***а ***ов***ик***ов*** Вклад:10000
Ко***ов***кт***Ва***ти***ич*** Вклад:10000
Са***ов***ин***а ***но*** Вклад:10000
Да***в ***ол***Га***ло*** Вклад:10000
Да***ва***де*** А***ол***на*** Вклад:10000
Ко***ки***Ол*** П***ов*** Вклад:10000
Ка***ик***Ив***Ни***ае*** Вклад:20000
Ми***фа*** А***са*** Н***ла***ч*** Вклад:20000
Ку***ян*** А***са***а ***но*** Вклад:10000
Бо***ев***нт***на***ор***а*** Вклад:10000
За***в ***ес*** А***са***ов*** Вклад:20000
Па***а ***ья***Ни***ае*** Вклад:10000
Ла*** Н***ла***ва***ич*** Вклад:20000
Ак***ов***че***в ***ре***ч*** Вклад:10000
Ак***ов***ай***ик***чн*** Вклад:10000
Да***в ***на*** П***ов*** Вклад:10000
Па***ов***ли***ет***на*** Вклад:30000
Ма***ев***ль***Ру***но*** Вклад:10000
Аг***но***ик***й ***на***ви*** Вклад:10000
То***ых***ть*** М***йл***а*** Вклад:10000
Ми***ин***ат***й ***ре***ч*** Вклад:10000
Де***ки***Ва***ти***Ан***ев*** Вклад:20000
Ми***фа***а ***аи***Ми***ло*** Вклад:10000
Фо***ев***ге*** Н***ла***ч*** Вклад:10000
Но***ов***ле***Ва***ти***на*** Вклад:10000
За***ва***ьг***ле***нд***на*** Вклад:20000
За***че***ер*** В***ль***ч*** Вклад:20000
Хо***а ***аи***Ив***вн*** Вклад:20000
Ми***фа***а ***ья***Ни***ае*** Вклад:10000
Ко***ов***ри***ав***ее*** Вклад:30000
Ме***ло***На***ья***ан***а*** Вклад:10000
Ни***ин***кт***Ив***ви*** Вклад:10000
Гу*** В***им***Ми***ло*** Вклад:20000
Тр***н ***ге***ва***ич*** Вклад:20000
Шу***а ***тл*** И***ов*** Вклад:20000
Но***ов***ад***а ***ил***на*** Вклад:20000
Ев***ов***вд***я ***но*** Вклад:10000
Ко***ки***Лю***ь ***но*** Вклад:10000
Бо***ев***ле*** В***сл***ви*** Вклад:10000
За***в ***й ***но*** Вклад:20000
Ра***ае***ва***ас***ев*** Вклад:10000
Ку***ан***Па*** М***йл***ч*** Вклад:30000
Ко***ки***Ва***ти***Вл***ми***на*** Вклад:10000
Аг***но***Ва***ти***Ал***ан***вн*** Вклад:10000
Ди***ва***ек***др***фа***ье*** Вклад:10000
За***ов***ал***ин***ер***вн*** Вклад:10000
Фе***а ***на***ко***вн*** Вклад:10000
Ни***ин***ат***а ***ло*** Вклад:10000
Ра***ае***ле***й ***ил***ич*** Вклад:20000
Юд*** Л***вь***ха***вн*** Вклад:10000
На***нк***ле***нд***Ге***дь***а*** Вклад:10000
Ра***ае***ла***ир***си***ви*** Вклад:10000
Пу***на***на***еп***вн*** Вклад:10000
За***ов***тр***ко***ви*** Вклад:10000
Ра***ае***ле***нд***ва***ич*** Вклад:10000
Ме***ло***ла***ир***ек***ви*** Вклад:10000
Тр***на***ть*** В***ор***а*** Вклад:10000
Ев***ов***кт***Ив***ви*** Вклад:10000
Ми***ин***ид***Вл***ми***на*** Вклад:10000
Да***в ***то*** Н***ла***ч*** Вклад:10000
Ро***ов***юд***а ***то***на*** Вклад:10000
Ак***ев***ин***ва***на*** Вклад:10000
Да***в ***й ***ол***ич*** Вклад:10000
Дата регистрации 2004-08-20
Регистрирующий орган:Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №11 по Тульской области
ИНН 7135037181
КПП 713501001
Телефон
ОГРН 1047103322276, дата внесения записи: 2004-08-20
Вид деятельности 15.5 Производство молочных продуктов
15.4 Производство растительных и животных масел и жиров
01.1 Растениеводство
51.2 Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
15.7 Производство готовых кормов для животных
01.2 Животноводство
60.2 Деятельность прочего сухопутного транспорта
52.1 Розничная торговля в неспециализированных магазинах
51.3 Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
45.2 Строительство зданий и сооружений

Данная компания размещена на нашем сайте для информирования посетителей сайта о компаниях, существующих в России.

Email:

Телефон:
получить

Logo white

Email:

Телефон:
получить

Logo white