Вернуться к списку

Открытое акционерное общество "Любимское"Пример
выписки ЕГРЮЛ

Пример
краткой справки

Пример
полной справки

Информация
об отчетах
Наименование
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Любимское"
Сокращенное наименование: ОАО "Любимское"
Юр адрес
152470,обл Ярославская, ,г Любим, ,ул Гражданская,5,,
Руководитель Представитель управляющей компании: Подгорнов Полиект Михайлович
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ : 2007-03-28
Должность руководителя Представитель управляющей компании
Учредители-физ.лица

Информация об учредителях доступна в платной версии

Ан***ев***нн***ле***нд***на*** Вклад:2500
Ти***ее***ас***й ***кс***ро*** Вклад:2500
Но***ов***ер***ва***на*** Вклад:2500
За***ва***на***кт***вн*** Вклад:2500
Ск***цо***Ел*** К***та***но*** Вклад:2500
Но***ов***рг***Ви***ро*** Вклад:2500
Ко***в ***кс***Ал***ан***ви*** Вклад:2500
Зв***ва***ьг***ва***на*** Вклад:2500
Гр***ил*** З***ид***ас***ев*** Вклад:2500
Зю***а ***ен***а ***ре***а*** Вклад:2500
Ба*** Н***ль***ри***ье*** Вклад:2500
Мо***ов***ал***ин***ео***ов*** Вклад:2500
За***их***Па***н ***тр***ич*** Вклад:2500
Ко***в ***й ***кс***ич*** Вклад:2500
Ка***ин***ий***ан***ч*** Вклад:4180
Ск***цо***ор***Ал***ан***ви*** Вклад:2500
Ор***а ***тл*** Ю***вн*** Вклад:2500
Го***ов***ад***а ***ст***ин***а*** Вклад:5000
Ру*** Н***ла***ле***нд***ич*** Вклад:2500
Ба***ов***ад***р ***ен***ич*** Вклад:2500
Ви***ра*** С***ей***ко***ви*** Вклад:2500
Жу***а ***он*** Н***ла***а*** Вклад:2500
Те***не***Та***я ***но*** Вклад:2500
Че***шо***Ал***ан*** П***ов*** Вклад:2500
Ти***ее***ле***нд***ас***ев*** Вклад:2500
Гр***ва***ен***яч***ав***а*** Вклад:2500
Во***ва***бо***Вл***ми***на*** Вклад:2500
См***ов***рг***Ми***ло*** Вклад:2500
За***в ***ер***Ал***ее*** Вклад:4180
Со***ов***ал***ин***ва***на*** Вклад:2500
Ио*** В***им***Ни***ае*** Вклад:2500
Те***не***ле***й ***ил***ич*** Вклад:2500
Ку***цо***на***ий***ад***ро*** Вклад:2500
Ул***на***ас***ия***ан***а*** Вклад:2500
Ко***ва***дм*** В***ль***а*** Вклад:2500
По***ин***ве***ик***ев*** Вклад:2500
Ко***ев***ле*** Л***ид***ч*** Вклад:2500
Ши***ов***ан***че***во*** Вклад:2500
Са***на***ек***др***ва***на*** Вклад:2500
Го***ев***ко*** И***ов*** Вклад:2500
Ба***ло***Ни***Ми***ло*** Вклад:2500
Ры***а ***ал***Ви***ро*** Вклад:2500
Ел***ва***бо***Ал***ан***вн*** Вклад:2500
Ко***ин***ри***Ни***ае*** Вклад:5000
Те***ки***ик***й ***тр***ич*** Вклад:2500
Дм***ие***ла***ир***ек***др***ч*** Вклад:2500
Те***не***Ол*** А***ол***на*** Вклад:2500
Во***ва***ат***на***си***вн*** Вклад:2500
Ио***а ***а ***ол***на*** Вклад:2500
См***ов***ат***а ***ло*** Вклад:2500
Мо***ов***ин***ил***ов*** Вклад:2500
За***в ***рь***ле***ви*** Вклад:2500
Ва***ье***ев***ад***ро*** Вклад:2500
Ши***а ***а ***ге***а*** Вклад:2500
Ул***н ***ол***Ко***ан***ов*** Вклад:2500
Че***шо***ас***й ***ол***ич*** Вклад:2500
Ти***ее***ен***ий***си***ви*** Вклад:2500
Ви***ра***а ***ья***Вл***ми***на*** Вклад:2500
Ли***ин***ад***р ***кс***ро*** Вклад:2500
Со*** Г***ад***Бо***ов*** Вклад:2500
Мо***ов***ал*** П***ов*** Вклад:2500
Ва***ье***ен***ий***ек***ви*** Вклад:2500
За***ро***Ва***ти***Ни***ае*** Вклад:2500
Ка***ки***Ма*** А***са***ов*** Вклад:2500
По***ов***ко*** Н***ла***ч*** Вклад:2500
Юд***Иг*** Н***ла***ч*** Вклад:2500
За***ов***ид***Ан***ев*** Вклад:2500
Ба***ов***кт***Ал***ан***ви*** Вклад:2500
Ан***ов***нт***на***ек***др***а*** Вклад:5000
Ко***ко***он***нт***Ал***ан***ви*** Вклад:2500
Ру***це***На***да***си***вн*** Вклад:2500
Кр***н ***ел***ан***ч*** Вклад:2500
Ка***ин***ль***Ал***ее*** Вклад:2500
Ел***ко***Ия***ан***а*** Вклад:2500
Мо***ов***ад***р ***ай***ич*** Вклад:2500
Ро***ов***ид***Ал***ее*** Вклад:2500
Кр***ли***Зо***ле***нд***на*** Вклад:2500
Ба***ов***ий***вв***ев*** Вклад:2500
Ер***а ***ен***Бо***ов*** Вклад:2500
Де***ов***юд***а ***ге***а*** Вклад:2500
Бу***ов***ек***др***ек***ви*** Вклад:2500
Го***ов***ам*** И***ов*** Вклад:1640
Ок***ни***а ***на***ко***вн*** Вклад:2500
Го***ев***рг***Ни***ае*** Вклад:2500
Ко***ов***ат***а ***ен***ов*** Вклад:2500
Са***н ***й ***кс***ро*** Вклад:2500
Ка***ло***ет***ва***ич*** Вклад:2500
Ул***на***дм*** М***йл***а*** Вклад:2500
Мо***ов***нн***ик***ев*** Вклад:2500
Мо***ов***ве***на***ан***а*** Вклад:2500
Ши***ов***юд***а ***кс***ро*** Вклад:2500
Ко***ва***ть*** М***йл***а*** Вклад:2500
Во***ва***ас***ия***до***на*** Вклад:2500
Мо***ов***ал***ин***ле***нд***на*** Вклад:2500
Ив***ва***де*** В***им***вн*** Вклад:2500
Ти***ее***Ан***ин***он***нт***вн*** Вклад:2500
Не***в ***ни***он***нт***ви*** Вклад:2500
Ма***ва***де*** В***им***вн*** Вклад:2500
Ко***ев***нн***й ***кс***ро*** Вклад:2500
Ка***ки***ик***й ***кс***ич*** Вклад:2500
Ба***ов***ко*** Е***нь***ч*** Вклад:2500
Хл***ва***ен***ик***ев*** Вклад:2500
Ма***ва***та*** Н***ла***а*** Вклад:2500
Со***ов***ад***р ***ол***ич*** Вклад:2500
Ег***ва***на***ад***ро*** Вклад:2500
Ск***цо***Ан***ас***Ал***ан***вн*** Вклад:2500
Вл***ми***а ***ен***а ***ди***ов*** Вклад:2500
Ко***ев***ал*** С***ее*** Вклад:2500
Ма***ва***де*** А***ас***на*** Вклад:2500
На***ов***ге*** А***са***ов*** Вклад:2500
Ба***ло***ри***ла***ир***ч*** Вклад:2500
Мо***ов***ха***Ал***ан***ви*** Вклад:2500
Мо***в ***ол***Ле***до*** Вклад:2500
См***ов***ар***Ми***ло*** Вклад:2500
Фи*** С***ей***ко***ви*** Вклад:2500
Ти***ее***На***ия***ко***вн*** Вклад:2500
Ку***цо***ле***нд***ла***ир***ч*** Вклад:2500
Ск***цо***ор***Ал***ан***ви*** Вклад:2500
Ах***ов***ин***ик***ев*** Вклад:2500
Ор*** С***ей***кт***ви*** Вклад:2500
Ку***ов***ал***ин***ем***вн*** Вклад:2500
Ор***а ***на***кт***вн*** Вклад:2500
Гл***ва***ть*** В***ль***а*** Вклад:2500
Ры*** С***ей***ко***ви*** Вклад:2500
Ко***ри***Та***на***си***вн*** Вклад:2500
Кр***на***ьг***ал***ин***а*** Вклад:2500
Те***не***нд*** В***ль***ч*** Вклад:2500
Ти***ее***Лю***ь ***кс***на*** Вклад:2500
Ле***ев***нн***ил***ов*** Вклад:2500
Бу***ар***юб*** А***са***ов*** Вклад:2500
Мо***ов***рг***Ми***ло*** Вклад:2500
Ка***ки***ле***й ***ло*** Вклад:2500
Во***ва***ин***он***нт***вн*** Вклад:2500
См***ов***ат***й ***ол***ич*** Вклад:2500
Ши*** А***са*** В***ор***ч*** Вклад:2500
Ко***ри***Га***а ***но*** Вклад:2500
Мо***ов***ат***а ***кс***на*** Вклад:5000
Ма***ва***де*** Л***ид***а*** Вклад:2500
Ро***ов***ар***Ил***ич*** Вклад:2500
Ша***ки***Ан***ин***нд***вн*** Вклад:2500
Га***н ***то***их***ов*** Вклад:2500
Ха***нк***ас***й ***но*** Вклад:2500
Ск***цо***ле***нд***ор***ви*** Вклад:2500
Ма***ев***ве***на***кт***вн*** Вклад:2500
Ок***ни***а ***вд***Ев***ье*** Вклад:2500
Ро***ов***ек***др***до***ич*** Вклад:2500
Ер***ов***ер***ео***ов*** Вклад:2500
Кр***ль***ов***нн***ик***ев*** Вклад:2500
За***ва***ле***на***ко***вн*** Вклад:2500
Ле*** В***им***Ал***ее*** Вклад:2500
Юд*** В***нт*** В***ль***а*** Вклад:5000
Ив***в ***то***ва***ич*** Вклад:2500
Гр***в ***ол***Ми***ло*** Вклад:2500
Ко***уш***а *** А***са***ов*** Вклад:2500
Ру***це***ер*** А***са***ов*** Вклад:2500
Ши*** В***ор***ад***ро*** Вклад:2500
За***ла*** Г***на***ан***а*** Вклад:2500
Су***на***ле***на***ха***вн*** Вклад:2500
Зи***ье***Га***а ***ди***ов*** Вклад:2500
Ха***нк***ле***Бо***ов*** Вклад:2500
Во***в ***кс***Ал***ее*** Вклад:2500
Ле***а ***ья***Ал***ан***вн*** Вклад:2500
См***ов***ле***на***си***вн*** Вклад:2500
Дата регистрации 2006-06-23
Регистрирующий орган:Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ярославской области
ИНН 7618003374
КПП 761801001
Телефон Телефон: (48543)21053 от 2010-07-26
ОГРН 1067611018639, дата внесения записи: 2006-06-23
Вид деятельности 01.21 Разведение крупного рогатого скота
02.01 Лесоводство и лесозаготовки
20.10 Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины
20.30.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий
01.12.1 Овощеводство
01.11.1 Выращивание зерновых и зернобобовых культур
01.23 Разведение свиней
15.11.1 Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных

Данная компания размещена на нашем сайте для информирования посетителей сайта о компаниях, существующих в России.

Email:

Телефон:
получить

Logo white

Email:

Телефон:
получить

Logo white